اثر تعدادی از متغیرهای فرایندکشش بر برخی خواص نخ چند رشته ای یکسره نایلون 6


عنوان مقاله [English]

The Effect of Drawing Parameters on Some Properties of Nylon 6 Filament Yarn

نویسندگان [English]

  • M.A. Tavanai
  • M.R. Mohades Mojtahedi
  • M. Haghighat Kish