دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382 
4. سنتز پلی (L- لاکتید) به روش پلیمر شدن حلقه گشا در توده مذاب

10.22063/jipst.2003.429

طاهره دارستانی فراهانی؛ علی اکبر انتظامی؛ حمید مؤبدی؛ مجتبی ابطحی؛ مریم پلاشی


5. مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

10.22063/jipst.2003.430

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


6. سنتز کوپلیمر وینیل کلرید - وینیل استات به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته

10.22063/jipst.2003.431

حمید صالحی مبارکه؛ مصطفی حسن نیا رودبنه؛ فرشید ضیائی؛ سید مهرداد جلیلیان