دوره و شماره: دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382 
6. اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS

صفحه 303-311

10.22063/jipst.2003.435

محمدرضا برزگری؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد ابراهیم زینالی