مقایسه بین لیگاندهای نامتحرک شده روی سیلیکا و مشابه های آنها از پلی سیلوکسان


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Silica–immobilized Ligands and their Polysiloxane Counterparts

نویسندگان [English]

  • V. Mohammadi
  • G. Ghiass Arani