دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382 
5. آهنربای کامپوزیتی پلیمری دائمی NdFeB-PEG

مهرداد کوکبی؛ فاطمه عربگل؛ مهرداد منطقیان


6. اصلاح پلی فنول - فرمالدهیدها با برخی روغنهای طبیعی

داریوش سالاری؛ علی مخبر یوسف آباد؛ علی اکبر انتظامی