دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1382