بررسی تغییرات بلورینگی الیاف پلی‌استر عمل‌آوری شده با آمین به روشهای پراش پرتو ایکس و طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه


عنوان مقاله [English]

Investigation on Crystallinity Changes of Amine-treated Polyester Fibers Using XRD and FTIR