دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1384 
5. ساخت محرک مغناطیسی رئولوژیکی بر پایه لاستیک سیلیکون

سیدعلی معتضدی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدحسین نوید فامیلی