دوره و شماره: دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384 
1. مقایسه کارایی زیست پلیمرهای مختلف در تصفیه آب

صفحه 285-290

خشایار محمدبیگی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


4. بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری

صفحه 311-317

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ محمدجواد رسایی


5. شکل شناسی و خواس ویسکوالاستیک خطی آمیخته های HDPE/EVA و LDPE/EVA در حالت مذاب

صفحه 319-324

حسین علی خنکدار؛ احمد یاوری؛ احمد اسدی نژاد؛ سیدحسن جعفری