دوره و شماره: دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384 
بررسی اصلاح سطح سلولهای قرمز خون با پوشش پلیمری

صفحه 311-317

10.22063/jipst.2005.820

سمیره هاشمی نجف آبادی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ محمدجواد رسایی