دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384