دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384 
سایش پذیری رزین پلی استر سیر نشده حاوی ذرات تیتانیم دیوکسید: نقش برهمکنش بین سطحی و پراکنش ذرات

صفحه 211-217

10.22063/jipst.2005.828

المیرا سیروس پور؛ ناصر محمدی؛ مرضیه خطیب زاده؛ نادر طاهری قزوینی؛ عطیه متقی؛ پانته‌آ نظران