مطالعه پلیمر شدن دوغابی اتیلن در مجاورت ضد جرم آمین چرب با کاتالیزور زیگلر - ناتا به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل ۲۳


عنوان مقاله [English]

Slurry Polymerization of Ethylene in the Presence of Fatty Amine Anti-fouling by Ziegler-Natta Catalyst through a 23 Full Factorial Experimental Design

نویسندگان [English]

  • S.A. Moosavi
  • Sh. Hakim
  • M. Nekoomanesh

کلیدواژه‌ها [English]

  • fouling
  • Ziegler-Natta catalyst
  • slurry polymerization
  • ethylene
  • experimental design