مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی


عنوان مقاله [English]

Study of Morphology and Gas Permeability in Ethylene / Vinyl Acetate Membrane Prepared via Thermal Phase Inversion