دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386 
ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن

10.22063/jipst.2007.531

امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده؛ سیدعلیرضا ثابت؛ سید محمدباقر علوی