دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386 
2. سنتز پلی پروپیلن بسیار تک نظم و با جریان پذیری زیاد در پروپیلن مایع

صفحه 221-226

10.22063/jipst.2007.799

مهرسا امامی؛ رضا مهترانی؛ منیرالسادات ساداتی؛ فرزین هرمزی


6. مدل سازی رهایش دارو از سامانه نوین پلیمری پاسخگو به دما

صفحه 257-269

10.22063/jipst.2007.803

محمد سیروس آذر؛ هاجر جعفری عنصررودی؛ مهرداد کوکبی