دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386