دوره و شماره: دوره 20، شماره 5، آذر و دی 1386 
تعیین شرایط بهینه تهیه نانوذرات از پلیمر طبیعی کیتوسان

صفحه 457-464

10.22063/jipst.2007.778

امیر دوستگانی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ محمد ایمانی