دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386 
سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های آلی- معدنی بر پایة پلی آکریلات- سیلیکا

صفحه 381-390

10.22063/jipst.2007.787

مرتضی گنجایی ساری؛ محسن محسنی؛ یاسمن عقیلی؛ عزالدین مهاجرانی؛ سیامک مرادیان