دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386 
5. اثر روش اختلاط بر خواص مکانیکی کامپوزیت های چوب - پلاستیک

صفحه 361-367

مجید چهارمحالی؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی


7. سنتز و شناسایی نانوکامپوزیت های آلی- معدنی بر پایة پلی آکریلات- سیلیکا

صفحه 381-390

مرتضی گنجایی ساری؛ محسن محسنی؛ یاسمن عقیلی؛ عزالدین مهاجرانی؛ سیامک مرادیان