دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، خرداد و تیر 1386 
6. مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا

صفحه 147-153

10.22063/jipst.2007.794

مجید پاکیزه؛ محمدرضا امیدخواه؛ رامین کریم زاده؛ عبدالصمد زرین قلم