بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن


عنوان مقاله [English]

Styrene Monomer Recovering from Thermal Degradation of Polystyrene

نویسنده [English]

  • M.R.Abdollahi Moghaddam