نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها


عنوان مقاله [English]

An Overwiew on Spectroscopy Methods IR and their Applications on the Identification of Polymers

نویسندگان [English]

  • A. Oroumehi
  • F. Nehchiri