دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد و تیر 1369 
لاستیک استیرن بوتادی ان

10.22063/jipst.1990.50

غلامرضا بخشنده؛ حسین امیدیان؛ مهدی وفائیان