رفتار رنگی پارچه پلی‌استر پوششی یافته با نانوذرات پلی‌( ۳- متیل تیوفن) رسانا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رفتار رنگی و رسانایی الکتر کیی پارچه پلی استر با پوششی از نانوذرات پلی) 3- متیل تیوفن( به روش پلیمرشدن شیمیایی  بررسی شده است. رفتار رنگی پارچه پلی استر دارای پوشش پلی) 3- متیل تیوفن( با اعمال جریان الکتر کیی به کمک ولت سنج رقمی بر سطح نمونه و ثبت طیف انعکاسی حاصل از آزمون طیف سنجی انعکاسی بررسی شد. اثر زمان و دمای واکنش و غلظت مواد اولیه )مونومر و اکسنده( روی رسانایی الکتر کیی و سایر خواص پلیمر پوششی افته بر سطح پلی استر مطالعه شده است. تصاویر م کیروسکوپی الکترونی پویشی نشان می دهد، سطح پارچه به طور مطلوب با ذرات پلیمر در ابعاد نانومتر پوشش یافته است. دستی ابی به ابعاد نانومتر از ذرات پلی ) 3- متیل تیوفن( به روش پلیمرشدن شیمیایی با همزدن شدید انجام شده است.
بررسی های بیشتر به وسیله طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه ) FTIR ( برای تأ یید شکل گیری ذرات پلیمر روی سطح نمونه، اندازه گیری مقاومت الکتر کیی سطح نمونه ها به روش دونقطه ای و اندازه گیری طیف انعکاسی وابسته به فشار و جریان الکتر کیی به منظور بررسی رفتار رنگی نمونه ها انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، پلیمرشدن اکسایشی بدون ایجاد هیچ تغییر و آسیبی در ساختار تر یکب زمینه یعنی پلی استر، تنها به طور سطحی و فیز کیی منجر به تشکیل پلی) 3- متیل تیوفن( شده است. افزایش زمان و دمای واکنش )کمتر از 0°C ( و نسبت مولی مونومر به اکسنده )تا حداکثر 3:1 ( موجب کاهش مقاومت الکتر کیی سطح پارچه پلی استری پوششی افته با پلی) 3- متیل تیوفن( می شود. در طول فرایند پلیمرشدن، استحکام نمونه پلی استری دارای پوشش پلیمری کاهش یافت )استحکام پلی استر خام: 23/36 kgf و استحکام نمونه پوششی افته: 19/42 kgf (. جابه جایی به شکل جابه جایی آبی در اثر فشارهای زیاد در طیف انعکاسی نمونه، تغییر رنگ تحت فشار قابل توجهی را در نمونه های پوششی افته بیان میک ند. منسوجات رسانای تولید شده خواص نوری و الکتر کیی ویژه ای دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chromic Behavior of Conductive Poly(3-Methylthiophene) Nanoparticles-Coated Polyester Fabric

نویسندگان [English]

  • Javad Mokhtari
  • Mahdi Nouri
  • Maryam Jahanbiglari
چکیده [English]

Chromic behavior and electrical conductivity of poly(3-methylthiophene) nanoparticles - coated polyester fabric was investigated by chemical polymerization method. The electrochromic behavior of poly(3-
methylthiophene) coated polyester fabrics were measured by digital voltmeter on the samples surface and the reflectance spectra were recorded. The effects of reaction time, temperature, and oxidant concentration on conductivity and other properties of the coated fabric were studied. Scanning electron microscopy confirmed that the surface of fabric has entirely been coated with poly(3-methylthiophene) particles at range of nanometer. Further characterizations were investigated using Fourier transform infrared spectroscopy to provide evidence of forming nanoparticles onto the fabric, UV-Vis absorption spectroscopy, electrical surface resistivity and pressure dependence visible reflectance spectrophotometer measurements. It can be found that the oxidant polymerization has been done physically without any structural changes. Results showed that the increasing of reaction time and temperature (less than 40°C) and oxidant to monomer molar ratio up to 3:1 led to a decrease in the electrical resistance of polymer-coated fabric. Also, the strength of samples was decreased during the polymerization (raw polyester fabric's strength, 23.36 kgf; coated polyester fabric's strength, 19.42 kgf). The blue shift in the reflectance spectra under high pressure represented the piezochromism in poly(3-methylthiophene) nanoparticlescoated polyester fabric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poly(3-methylthiophene)
  • nanoparticles
  • chemical polymerization
  • chromic properties
  • piezochromism