مقایسه ریز ساختار کوپلیمرهای اتیلن/۱- هگزن سنتز شده با کاتالیزور‌های متالوسن همگن و ناهمگن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

کاتالیزورهای استخلاف‌دار (bis-2-PhIndZrCl2) و بدون استخلاف (bis-IndZrCl2) بر پایه لیگاند ایندنیل سنتز و برای ساخت کوپلیمرهای اتیلن و 1- هگزن به شکل همگن و ناهمگن استفاده شد. برای نگه‌داری کردن این کاتالیزورها از نوعی نگه‌دارنده نانوسیلیکاتی (MCM-41) استفاده شد. کاتالیزورهای متالوسن استخلاف‌دار (bis-2-PhIndZrCl2) در حالت همگن و نگه‌داری شده فعالیتی کمتر را در کوپلیمرشدن نسبت به کاتالیزور بدون استخلاف (bis-IndZrCl2)  نشان دادند. از روش‌های آزمون DSC، TREF و CNMR برای شناسایی ریزساختار کوپلیمرهای تهیه شده استفاده شد. بررسی سینیتیک کاتالیزورهای همگن استفاده شده در کوپلیمرشدن بیانگر کاهش مقدار  شاخص فروپاشی (DI) و در نتیجه ناپایداری سینیتیک آنها بود، درحالی‌که برای کاتالیزورهای ناهمگن این مقدار به سمت عدد یک میل کرد که نشانگر پایدارترشدن سینتیک این نوع از کاتالیزورها بود. همچنین، نتایج سینتیکی اثر منفی وجود کومونومر را بر فعالیت کاتالیزور در حالت همگن و ناهمگن نشان داد. نتایج توزیع توالی سه‌تایی حاصل شده از آزمون NMR نشان می‌دهد، سهم توالی‌های حاوی اتیلن نظیر EEE، ECE و EEC نسبت به سایر توالی‌ها بیشتر است. کومونومرپذیری کاتالیزور استخلاف‌دار (bis-2-PhIndZrCl2) نسبت به کاتالیزور بدون استخلاف (bis-IndZrCl) بیشتر بوده و مقدار کومونومر از مقدار ۱/۳ به ۵/۴ درصد افزایش نشان داد. همچنین، بررسی ریزساختار در کاتالیزورهای نگه‌داری شده افزایش ناهمگنی در توزیع کومونومر را برای کوپلیمرهای تولید شده نسبت به کاتالیزورهای همگن نشان داد. توزیع اندازه ضخامت لاملاها برای پلیمرهای حاصل از کاتالیزورهای ناهمگن استخلاف‌دار (bis-2-PhIndZrCl2) در محدوده ۳-۸ آنگستروم قرار داشت، در حالی‌که برای کاتالیزورهای ناهمگن بدون استخلاف‌دار (bisIndZrCl2) در محدوده ۱۶-۳ آنگستروم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Ethylene/1-Hexene Copolymers Microstructures Synthesized by Homogeneous and Heterogeneous Metallocene Catalysts

نویسنده [English]

  • Saeid Ahmadjo
Catalyst Group, Iran Polymer and Petrochemical Institute,
چکیده [English]

The substituted (bis-2-PhIndZrCl2) and non-substituted (bis-IndZrCl2) indenylbased metallocene catalysts were synthesized and used in homogenous and heterogeneous forms for copolymerization of ethylene and 1-hexene. The MCM-41 nano silica was used as support in heterogenization of the catalysts. The substituted (bis-2-PhIndZrCl2) metallocene catalyst in homogenous and heterogeneous forms showed lower activities in comparison to non-substituted (bis-IndZrCl2) metallocene catalyst. The microstructures of the obtained copolymers were investigated by techniques such as DSC, CNMR and TRRF. The kinetic study showed that the decay index (DI) was decreased for both homogeneous catalysts due to unstable kinetic behaviors. However, the decay index contents approached one, using heterogeneous forms of catalyst which was an indication of stable kinetic behaviors. The kinetic results also displayed negative effect on the catalysts activities both in the homogeneous and heterogeneous forms by addition of comonomer on the polymerization. The triad distributions of obtained polymer by NMR technique exhibited the higher ratio of EEH, EHE, EEE triads than the other triads. The comonomer incorporation
acceptability of substituted metallocene catalyst (bis-2-PhIndZrCl2) was higher than non-substituted catalyst (bis-IndZrCl2) as its comonomer acceptability increased from 1.3% to 5.4% by substitution mechanism. Microstructures of copolymers obtained by supported metallocene catalyst showed more non-uniform comonomer distribution in comparison with unsupported catalyst. The lamella thickness distributions for polymer obtained by supported substituted metallocene catalyst (bis-2-PhIndZrCl2) were in the ranges (3-8 ). However, for supported metallocene non-substituted catalysts (bis-IndZrCl2) the lamella thickness were in the ranges (3-16 ).

کلیدواژه‌ها [English]

  • metallocene
  • copolymerization
  • microstructure
  • ethylene copolymer
  • support