دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-88 
4. تهیه میکروکپسول‌های ملامین - فرمالدهید حاوی هگزادکان به عنوان ماده تغییر فاز: بررسی اثر مقدار و نوع مواد سطح‌فعال

صفحه 33-44

10.22063/jipst.2013.865

زینب علی‌نژاد؛ فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ عباس رضائی شیرین‌آبادی؛ مریم قاسمی؛ علیرضا مهدویان