دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 89-176