دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 273-360 
پلیمرشدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور α- دی‌ایمین نیکل

صفحه 335-327

10.22063/jipst.2013.981

حسن عربی؛ متین غفاری؛ غلامحسین ظهوری؛ سامان دماوندی؛ سعید احمدجو