تهیه و شناسایی پلیمرهای لاتکس رسانا با پلیمرشدن‌ آنیلین یا ‌آنیزیدین در مجاورت لاتکس: بررسی الکتروفعالیت و خواص ضدخوردگی آنها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه پیام نور، گروه شیمی، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵

2 همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده شیمی، گروه شیمی آلی، کد پستی ۳۸۶۹۵-۶۵۱۷۸

چکیده

در این پژوهش، ابتدا پلی­(وینیل استات - کو- بوتیل متاکریلات) در مجاورت پتاسیم پرسولفات به عنوان اکسنده، در محلول آبی حاوی سدیم دودسیل بنزن سولفونات به عنوان امولسیون‌کننده تهیه شد. از روش تقطیر با بخار آب برای جداسازی مونومرهای باقی‌مانده در کوپلیمر تهیه شده استفاده شد. سپس، آنیلین در محلول تولوئن حاوی پلی‌(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریلات) در سه غلظت ۰/۱ ،۰/۲ و  ۰/۳ مولار مونومر از راه اکسایش شیمیایی پلیمر شد. به روش مشابه آنیزیدین از محلول کوپلیمر (وینیل استات-کو-بوتیل متاکریلات) در حلال تولوئن پلیمر و تهیه شد. از پلیمرهای لاتکس رسانای تهیه شده پس از خالص‌سازی به روش قالب‌ریزی، فیلم‌های نازکی روی لام‌های شیشه‌ای با ضخامت معین تهیه شد. خواص الکتروفعالیت پلیمرهای لاتکس رسانای پلی‌آنیلین- ‌پلی(وینیل استات-کو- بوتیل متاکریلات) و پلی‌آنیزیدین- ‌پلی‌(وینیل استات-کو-بوتیل متا آکریلات) به روش ولت‌ سنجی چرخه‌ای (CV) بررسی به کمک نمودار ولتاگرام‌های حاصل، الکتروفعالیت پلیمرهای مزبور تأیید شد. فیلم‌های تهیه شده به دلیل داشتن خواص الکتروفعالیت و رسانایی می‌توانند به عنوان پوشش ضدخوردگی به‌کار برده شوند. خاصیت ضدخوردگی فیلم‌های تهیه شده روی سطح فلز آلومینیم بررسی و به روش امپدانس به اثبات رسید. همچنین، ساختار پلیمرهای لاتکس رسانای پلی‌آنیلین- پلی(وینیل استات-کو - بوتیل متاکریلات) و پلی‌آنیزیدین- پلی‌(وینیل استات-کو-بوتیل متاکریلات) تهیه شده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه زیرقرمز بررسی و ساختار شیمیایی آنها تأیید شد. در نهایت رسانایی الکتریکی پلیمرهای لاتکس رسانای تهیه شده به روش رسانایی‌سنجی چهارنقطه‌ای اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Characterization of Conducting Polymer Latices by Chemical Polymerization of Aniline or Anisidine in Presence of Latex: Study of Their Electroactivity and Anti-Corrosion Properties

نویسندگان [English]

  • Bakhshali Massoumi 1
  • Ommolbanin Badalkhani 2
1 Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. Box: 19395-3697, Tehran, Iran
2 Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Bu-Ali-Sina University, P.O. Box: 65178-38695, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Poly (vinylacetate-co-butylmethacrylate) was prepared in presence of potassium persulphate as an oxidizing agent in aqueous solution of dodecylbenzene sulfonate sodium as an emulsifying agent. Then, aniline was polymerized by chemical oxidation method at three different concentrations of aniline monomer (0.1, 0.2 and 0.3 M) in toluene in presence of poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) in order to obtain polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate). To prepare conducting-latex of polyanisidine/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) the same method was employed as above for aniline monomer in obtaining conducting polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) latex. In addition, the purification of conducting-latex polymers, polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) and polyanisidine/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) was conducted and preparation of tin layer films of conducting-latex polymers was carried out by casting method on glassy lames. The electroactivity properties of the prepared latex-polymers, polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) and polyanisidine/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) were investigated by cyclic voltammetery (CV). The voltamogrames showed that the latex films were electroactive. Because of conductivity and electroactivity, the obtained films may find applications in anti-corrosion coatings. The anti-corrosion properties of conducting-latex polymers were studied on aluminum surface by impedance technique. The structure of the prepared conducting-latex polymers was confirmed by Fourier transform infrared (FTIR). Finally, the electrical conductivity of synthesized conducting-latex polymers, polyaniline/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) and polyanisidine/poly(vinylacetate-co-butylmethacrylate) was measured by four probe technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conducting-latex polymer
  • poly(vinylacetate-co-butyl methacrylate)
  • polyaniline
  • polyanisidine
  • anti-corrosion coating