دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392