مروری بر فرایند نوراکسایش الیاف پلی‌پروپیلن و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 تهران‌، دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، صندوق پستی ۶۵۵-۱۱۱۵۵

2 تهران‌، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

چکیده

موارد استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن در صنعت نساجی بسیار زیاد است. اما، کم‌بودن مقاومت این پلیمر در برابر نوراکسایش برخی کاربردهای آن را با مشکل مواجه کرده است. فرایند اکسایش تحت تأثیر عوامل مختلف شدید و ضعیف می‌شود. در نتیجه، با شناخت کامل چگونگی اثر عوامل مؤثر بر فرایند نوراکسایش پلی‌پروپیلن، می‌توان آن را کنترل کرد و طول عمر مفید این پلیمر را افزایش داد. در این مقاله، ابتدا واکنش‌هایی که در اثر جذب نور به وسیله پلی‌پروپیلن در آن اتفاق می‌افتد و سازوکارهای نوراکسایش مرور شده است. سپس، اثر عوامل مختلف بر فرایند نوراکسایش از مرحله تولید پلیمر تا مصرف معرفی شده‌اند. برای کاهش مقدار تخریب از پایدارکننده‌ها استفاده می‌شود که برای دست­یابی به بهترین اثر پایدارکنندگی مجموعه‌ای از پایدارکننده‌ها توصیه می‌شود. رنگدانه‌های مصرفی در پلی‌پروپیلن به دلیل ویژگی‌های ساختاری و برهم‌کنش‌‌هایی که با سایر پایدار کننده‌ها دارند، از اهمیت زیاد برخوردارند. بنابراین، در بخش بعدی انواع پایدارکننده‌های نوری و بر هم‌کنش‌های محتمل بین آنها به‌ویژه با رنگدانه‌ها ارزیابی کامل شد. عوامل مؤثر بر تخریب یا افزودنی‌های استفاده شده به روش‌های مختلف خواص پلیمر را دستخوش تغییر می‌کند. بنابراین، با توجه به پراکندگی انواع تغییراتی که در اثر اکسایش و تخریب نوری در پلیمر به‌وجود می‌آید، ارزیابی تغییرات بسیار اهمیت دارد، بنابراین، روش‌ها و تجهیزات استفاده شده برای سنجش مقدار اکسایش و تخریب خواص پلیمر نیز مطالعه شده‌اند. بین روش‌های مختلف سنجش و نتایج پژوهش‌ها در بحث پایدارسازی پلی‌پروپیلن، تضادها و شباهت‌های موجود برجسته شده و به برخی از کاستی‌ها نیز اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photo-oxidation of Polypropylene Fiber and Effective Parameters: A Review

نویسندگان [English]

  • Zahra Ahmadi 1
  • Mohamad Haghighat Kish 2
1 Faculty of Applied Arts, Tehran Art University, P.O. Box: 11155-655, Tehran, Iran
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, P.O. Box: 15875-4413,Tehran, Iran
چکیده [English]

Production of polypropylene is growing for applications in different types of textiles. The main limitations in some of their applications are attributed to its low photostability and related property changes. There are several factors that have considerable effects on the process of photo-oxidation and the resulting photostability. From polymer production up to its usage the recognition of these parameters is necessary in order to control the degradation and to improve the useful life period of the products. In this paper, first the photo-oxidation mechanism of polypropylene in the presence of air is reviewed and then the effects of different factors including additives are examined. The incorporation of additives and light stabilizers in polymers are important in order to preserve their long-term use in the environment. Besides the complex mechanisms of photostabilization, this review presents an in-depth account of the behavior of the additives with respect to the photochemical oxidation of polypropylene and the interactions involved. Stabilization of polypropylene was improved in the presence of a mixture of photostabilizers, exhibiting an enhanced irradiation resistance. It would appear that the origin and composition of the pigment and its interaction with photostabilizers are all important factors. Several analytical techniques were employed to evaluate the stabilization effectiveness of the additives and degradation process; finally the techniques and the experimental methods for evaluation of photo-oxidation level and photo-oxidation products are introduced. Thedifferences in the views are highlighted and the shortcomings are explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photo-oxidation
  • photodegradation
  • Polypropylene
  • photostabilization
  • additives