ساخت غشای نانوالیاف کامپوزیتی پلی‌آکریلونیتریل-پلی‌اکسومولیبدات به‌عنوان لایه محافظ در منسوجات محافظ با الکتروریسی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، پژوهشکده تجهیزات و فناوری‌های انتظامی، کد پستی 6516-19395

2 تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، کد پستی 1417614411

چکیده

فرضیه: در مطالعه حاضر، برای توسعه کاربرد نانوالیاف دارای نانوخوشه {Mo132}در زمینه‌های مختلف شامل استفاده در ماسک‌های تنفسی و لباس‌های جاذب آلاینده تلاش شده است.
روش‌ها: نانوالیاف پلی‌آکریلونیتریل- {Mo132} با میانگین قطر حدود 150nm با فرایند الکتروریسی بهینه‌سازی‌شده با روش‌های طراحی آزمون نظیر روش تاگوچی و طرح مرکب مرکزی تهیه شدند. شکل‌شناسی و ساختار شیمیایی نانوالیاف با روش‌های میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) و عبوری (TEM) و طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) مطالعه و وجود نانوخوشه {Mo132} در ساختار نانوالیاف با طیف‌سنجی UV-Vis تأیید شد. تعیین قطر و تعداد گره‌های نانوالیاف با نرم‌افزار پردازش عکس انجام شد. نانوالیاف نهایی بر اساس شرایط بهینه الکتروریسی تولید و عملکرد آن‌ها بررسی شد.
یافته‌ها: شرایط بهینه فرایند الکتروریسی شامل غلظت %10wt، ولتاژ  16kV و فاصله 10cm بود. افزودن {Mo132} به نانوالیاف پلی‌آکریلونیتریل موجب بهبود خواص نانوالیاف و عملکرد آن‌ها در جذب ذرات شد. بررسی خواص نانوالیاف نشان داد، نانوذرات به‌خوبی با چسبندگی مناسب روی سطح پلیمر توزیع شدند. از برتری‌‌های این نانوالیاف می‌توان به توان جذب زیاد، روش سنتز سریع، هزینه کم، زیست‌سازگاری و سمی‌نبودن اشاره کرد. هدف نهایی این پژوهش، طراحی و تولید نانوالیافی کارآمد برای جذب ذرات معلق و آلاینده‌های شیمیایی به منظور استفاده پلیس و سایر افراد جامعه است. این نانوالیاف در سرعت جریان  5L/min  کارایی حدود %93، کاهش فشار تقریباً صفر و فاکتور کیفیت حدود 4.5 نشان دادند که در شرایط آزمایشگاهی مطالعه حاضر به‌عنوان بستر کنترلی ذرات معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication of Polyacrylonitrile-Polyoxomolybdate Composite Nanofibers Membrane as a Protective Layer in Protective Textiles by Electrospinning

نویسندگان [English]

 • Reza Haddad 1
 • Mehdi Doosti Telgerd 2
 • Hojjatallah Hadi 1
1 Department of Police Equipment and Technologies, Police Sciences and Social Studies Institute, P.O. Box 19395-6516, Tehran, Iran.
2 Department of Pharmaceutical Biomaterials, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, P.O. Box 1417614411,Tehran, Iran
چکیده [English]

Hypothesis: The present study attempts to develop application of nanofibers containing nanocluster {Mo132} in respiratory masks and absorbent clothing.
Methods: Nanofibers polyacrylonitrile-{Mo132} with an average diameter of about 150 nm was produced through electrospinning process which was optimized by experimental design methods such as Taguchi and Central Composite Design (CCD) methods. The morphology and chemical structure of nanofibers were studied using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) techniques. The presence of nanocluster {Mo132} in the nanofiber structure was confirmed by UV-Vis spectroscopy. The nanofiber diameter and number of nodes were determined by image processing software. The final nanofilter was prepared based on the optimized electrospinning conditions and its performance was tested.
Findings: The optimized conditions of the elecrospinning process are 10% (wt) concentration, 16 kV voltage, and 10 cm distance. The addition of {Mo132} to the polyacrylonitrile nanofibers improved the properties of nanofibers and their particles' adsorbtion performance. Investigation of nanofiber properties showed that nanoparticles were well distributed with good adhesion on the polymer surface. High adsorption power, fast synthetic method, low cost, biocompatibility and non-toxicity are advantages of our nanofiber structure. The ultimate goal of this research is to design and produce high-performance nanofibers to adsorb suspended particles and chemical pollutants used by police and other members of community. These nanofibers at a flow rate of 5 L/min showed an efficiency of about 93%, a pressure reduction of almost zero and a quality factor of about 4.5, which in the laboratory conditions of the present study is introduced as a particle control medium.

کلیدواژه‌ها [English]

 • nanofiber
 • particulate matter
 • polyoxomolybdate
 • air purification
 • polyacrylonitrile
 1. Ramakrishna S., An Introduction to Electrospinning and Nanofibers, 1st ed., 2005.
 1. Lin T. and Wang X., Needleless Electrospinning of Nanofibers Technology and Applications, 1st ed., Jenny Stanford, CRC, 2013.
 2. Martin C., Membrane-Based Synthesis of Nanomaterials, Chem. Mater, 8, 1739-1746, 1996.
 3. Huang Z.M., Zhang Y.Z., Kotaki M., and Ramakrishna S., A Review on Polymer Nanofibers by Electrospinning and Their Applications in Nanocomposites, Compos.Sci. Technol., 63, 2223-2253, 2003.
 4. Pichonat T. and Manuel B.G., Fuel Cell, 6, 323-329, 2006.
 5. Daraei-Nejad Z. and Shabani I., Conductive Nanofibrous Scaffolds for Tissue Engineering Applications: A Review, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 32, 189-210, 2019.
 6. Ranjbar-Mohammadi M., Shaki H., and Kargozar S., Fabrication of Hybrid Nanofibrous Scaffolds from Polylactic Acid-Graphene and Gelatin for Application in Bone Tissue Engineering, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 31, 565-576, 2019.
 7. Gellings P. and Bouwmeester H., Solid State Aspects of Oxidation Catalysis, Catal. Today, 58, 1-53, 2000.
 8. Ghazizadeh E., Hassanajili Sh., and Hojjati M., Fabrication of Nanocomposite Films as Gas Sensor Material for Qualitative Detection of Hydrogen Solfide, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 29, 441-452, 2017.
 9. Barhate R.S., Loong C.K., and Ramakrishna S., Preparation and Characterization of Nanofibrous Filtering Media, J. Membr. Sci, 283, 209-218, 2006.
 10. Ward G., Melt Blown Nanofibres for Nonwoven Filtration Applications, Filtr. Separat, 38, 42-43, 2001.
 11. Khajeh-Amiri A. and Ramin Zibaseresht., Fabrication of Electrospun Fibers Containing Ternary Eutectic Fatty Acids Mixture as Phase-Change Materials for Application in Textiles, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 32, 135-143, 2.
 12. Meghdadi Kasani R. and Boddohi S., Preparation and Investigation of Gum Tragacanth/Gelatin Nanofibers for Antibacterial Drug Delivery Systems, Iran. J. Polym. Sci. Technol. (Persian), 32, 145-155, 2019.
 13. Park S.J., Carbon Fibers, Springer, Inha University, Incheon, Korea, 2015.
 14. Weinberg M.G., Dee G.T., and Harding T.W., Flash Spun Web Containing Sub-micron Filaments and Process for Forming Same, US Pat., 20060135020, 2006.
 15. McCann J.T., Li D., and Xia Y., Electrospinning of Nanofibers with Core-Sheath, Hollow, or Porous Structures, J. Mater. Chem, 15, 735-738, 2005.
 16. Palit S., Application of Nanotechnology, Nanofiltration and the Future Vision of Environmental Engineering Science-A Critical Overview., J. Future Eng. Tec, 10, 38-48, 2015.
 17. Beck R., Electrospun Carbon Nanofiber Membranes for Water Treatment Applications: South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City; 2016.
 18. Shokri A., Golbabaei F., Seddigh-zadeh  A., Baneshi M. R.,  Asgarkashani N., and Faghihi-zarandi A., Evaluation of Physical Characteristics and Particulate Filtration Efficiency of Surgical Masks Used in Iran’s Hospitals, Int. J. Occup Hyg., 7, 6-10, 2015.
 19. Golbabaei F., Azar A., and Ganji M.K., Designing a Model for Selection of Air Pollution Control Equipment Using Fuzzy Logic, J. Health. Safe. Work. (Persian), 4, 37-50, 2014.
 20. Habibi Mohraz M., Golbabaei F., Il Je Yu., Sedigh Zadeh A., Mansournia M.A., and Farhang Dehghan S., Investigating Effective Parameters on the Nanoparticles Air Filtration Using Polyurethane Nanofiber Mats, J. Health. Safe. Work. (Persian), 8, 29-42, 2018.
 21. Farhang Dehghan S., Golbabaei F., Maddah B., Yarahmadi R., and Sadigh Zadeh A., Fabrication and Optimization of Electrospun Polyacrylonitrile Nanober for Application in Air Filtration, Iran. Occup. Health. (Persian), 13, 11-21, 2017.
 22. Moradi G.R., Sadighzadeh A., Yarahmadi R., Bakand S., Farshad A.A., Rzaiipour B., Musavi S., and Solhi M., Collection Efficiency of ULPA Filter Operating on the Removal of Nano-sized Aerosol Particles,Iran. Occup. Health. (Persian), 10, 1-10, 2013.
 23. FarhangDehghan S., MaddahB., and Golbabaei F., The Development of Nanofibrous Media Filter Containing Nanoparticles for Removing Particles from Air Stream, Iranian J. Health. Enviro. (Persian), 8, 509-524, 2016.
 24. Li D. and Xia Y., Electrospining of Nanofibers: Reinventing the Wheel, Adv. Mater, 16, 1151-1171, 2004.
 25. Rezaeifard A.R., Haddad R., Jafarpour M., and Hakimi M., Catalytic Epoxidation Activity of Keplerate Polyoxomolybdate Nanoball Toward Aqueous Suspension of Olefins Under Mild Aerobic Conditions, J. Am. Chem. Soc,135, 10036-10039, 2013.
 26. Sadighzadeh A., Aliebrahimi M., and Sarkari S., Appropriate Mask Selection Study for Nuclear Industries Activities, Iran. J. Nuclear Sci. Tec. (Persian), 42, 26-30, 2008.
 27. Hung CH. and Leung W.W.F., Filtration of Nanoaerosol Using Nanofiber Filter under Low Peclet Number and Transitional Flow Regime, Sep. Purif. Tec, 2011.