نمایه نویسندگان

ا

ب

ت

ج

  • جلیلی مقدم، مینا تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن [دوره 2، شماره 4، 1368]

خ

د

ر

  • ربانی، عذرا پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
  • ربانی، عذرا پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
  • رحیمی، اعظم افزودنیهای پلاستیکها با مقدار کمتر کارکرد بهتر (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
  • رحیمی، اعظم افزودنیهای پلاستیکها مقدار کمتر کارکرد بهتر (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
  • رفیعی فنود، محمدحسین بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید [دوره 2، شماره 4، 1368]

س

ص

  • صباغی، حمید کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا - فضا [دوره 2، شماره 3، 1368]

ف

  • فولادی، مهدی مروری کلی بر بیوپلیمرهای سنتزی و طبیعی موجود(1) [دوره 2، شماره 1، 1368]

ل

م

و

ه

  • هاشمی، سیدعلی اشعه ایکس تئوری و کاربرد آن در پلیمرها [دوره 2، شماره 3، 1368]