نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش رابطه بین اتصالات عرضی و استحکام درازمدت در لوله های پلی اتیلن [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • آزمونهای مکانیکی بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • آلیاژ الاستومرهای خاص در تایر [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • آمیزه کاری لاستیک دینامیک در قطعات اتومبیل [دوره 2، شماره 4، 1368]

ا

 • اتصال عرضی رابطه بین اتصالات عرضی و استحکام درازمدت در لوله های پلی اتیلن [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اتیل بنزن استیرن [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • اتیلن استیرن (4) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اثر اعمال بار سازه های پلی استر تقویت شده با کنف [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اثر پرکننده سازه های پلی استر تقویت شده با کنف [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اثر پیوندهای عرضی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (2) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اثر پیوندهای عرضی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (3) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اثر قسمتهای سخت و نرم پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • اثر مواد تشکیل دهنده پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (2) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اثر مواد تشکیل دهنده پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (3) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اثر نسبتهای مولی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (2) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اثر نسبتهای مولی پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (3) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اختلاط فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • ارتقاء خواص الاستومرهای خاص در تایر [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • ازدیاد برداشت نفت در ایران بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • استحکام درازمدت رابطه بین اتصالات عرضی و استحکام درازمدت در لوله های پلی اتیلن [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • استیرن استیرن [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • استیرن استیرن (4) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • استیلبن استیرن (4) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اشعه ایکس اشعه ایکس تئوری و کاربرد آن در پلیمرها [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اصلاح کننده ضربه پذیر افزودنیهای پلاستیکها با مقدار کمتر کارکرد بهتر (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اصلاح کننده ضربه پذیری افزودنیهای پلاستیکها مقدار کمتر کارکرد بهتر (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • اعضای مصنوعی مروری کلی بر بیوپلیمرهای سنتزی و طبیعی موجود(1) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • افزودنی افزودنیهای پلاستیکها با مقدار کمتر کارکرد بهتر (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • افزودنی افزودنیهای پلاستیکها مقدار کمتر کارکرد بهتر (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • افزودنیها بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اگزوپلی ساکاریدها پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • اگزوپلی ساکاریدها پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • الاستومرهای خاص الاستومرهای خاص در تایر [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • الیاف کامپوزیتها (3) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • الیاف کربن الیاف کربن (1) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • الیاف کربن (2) الیاف کربن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • الیاف گرافیت الیاف کربن (1) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • الیاف گرافیت (2) الیاف کربن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • اندازه ذره کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • ایزوسیانورات پایداری حرارتی الاستومرهای پلی یورتان (1) [دوره 2، شماره 1، 1368]

ب

 • بار مفید کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا - فضا [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • بازدارنده شعله افزودنیهای پلاستیکها با مقدار کمتر کارکرد بهتر (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • بازدارنده شعله افزودنیهای پلاستیکها مقدار کمتر کارکرد بهتر (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • بازیابی بهینه نفت بازیافت بهینه نفت و پلی آکریل آمید [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • بررسی میکروسکوپی بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • بهبود خواص مکانیکی سازه های پلی استر تقویت شده با کنف [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • بیو پلیمرها مروری کلی بر بیوپلیمرهای سنتزی و طبیعی موجود(1) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • بیومدیکالها مروری کلی بر بیوپلیمرهای سنتزی و طبیعی موجود(1) [دوره 2، شماره 1، 1368]

پ

ت

 • تایر الاستومرهای خاص در تایر [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • تزریق به کمک خلاء ساخت یک قایق پلاستیکی [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • تصاویر قطبی پرتو X تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • تفرق اشعه ایکس تئوری و کاربرد آن در پلیمرها [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • تقویت کننده کامپوزیتها (3) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • تقویت کننده ها الیاف کربن (1) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • تقویت کننده ها (2) الیاف کربن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • توده شدن تکنولوژی لاتکس [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • توزیع اندازه ای ذرات کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • تولوئن استیرن (4) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • تولید استیرن (4) [دوره 2، شماره 3، 1368]

ج

 • جرم مخصوص جرم مخصوص پلیمرها و روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • جهت گیری اشعه ایکس تئوری و کاربرد آن در پلیمرها [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • جهتگیری تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن [دوره 2، شماره 4، 1368]

چ

 • چاپ نقش پلیمرهای حساس به نور در صنعت چاپ [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • چندلایه ها کامپوزیتها (3) [دوره 2، شماره 1، 1368]

ح

 • حذف مواد فرار فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع [دوره 2، شماره 1، 1368]

خ

 • خواص کششی تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن [دوره 2، شماره 4، 1368]

د

 • داروها مروری کلی بر بیوپلیمرهای سنتزی و طبیعی موجود(1) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • دما استیرن [دوره 2، شماره 1، 1368]

ر

 • راکتور استیرن [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • رنگ دهنده افزودنیهای پلاستیکها با مقدار کمتر کارکرد بهتر (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • رنگ دهنده افزودنیهای پلاستیکها مقدار کمتر کارکرد بهتر (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • روان کننده افزودنیهای پلاستیکها با مقدار کمتر کارکرد بهتر (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • روشهای اندازه گیری جرم مخصوص پلیمرها و روشهای اندازه گیری آن [دوره 2، شماره 2، 1368]

س

 • ساختار کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا - فضا [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • ساختار بلوری اشعه ایکس تئوری و کاربرد آن در پلیمرها [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • ساختار قالب ساخت یک قایق پلاستیکی [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • سطح مشترک کامپوزیتها کامپوزیتها (4) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • سلول واحد اشعه ایکس تئوری و کاربرد آن در پلیمرها [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • سلولز پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • سلولز پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • سنتز پلیمرهای هادی جریان برق [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • سنتزی مروری کلی بر بیوپلیمرهای سنتزی و طبیعی موجود(1) [دوره 2، شماره 1، 1368]

ش

 • شکست مضاعف تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • شیرابه تکنولوژی لاتکس [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • شیمی پلیمرهای هادی جریان برق [دوره 2، شماره 2، 1368]

ص

 • صمغ گزانتین پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • صمغ گزانتین پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • صورت بندی گلیکانها پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • صورت بندی گلیکانها پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]

ظ

 • ظهور نقش پلیمرهای حساس به نور در صنعت چاپ [دوره 2، شماره 4، 1368]

ع

ف

 • فرایند کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا - فضا [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • فرایند پلیمرها فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • فرایندهای پلیمری واکش پذیر فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • فشار استیرن [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • فیلم پلی اتیلن تاثیر شرایط فراورش بر روی جهتگیری وخواص فیلم دمیده شده پلی اتیلن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • فیلمهای رادیولوژی - مروری بر فیلمهای رادیولوژی بخش اول: پایه فیلمهای رادیولوژی [دوره 2، شماره 4، 1368]

ق

ک

 • کاربرد پلیمرهای هادی جریان برق [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • کامپوزیتها کامپوزیتها (3) [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • کامپوزیتها الیاف کربن (1) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • کامپوزیتها بررسی موقعیت حال و روند آینده کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • کامپوزیتها لاستیک دینامیک در قطعات اتومبیل [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • کامپوزیتها (2) الیاف کربن [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • کامپوزیتهای با حجم بالا بررسی موقعیت حال و روند آینده کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • کامپوزیتهای پلیمری کامپوزیتها (4) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • کامپوزیتهای پیشرفته بررسی موقعیت حال و روند آینده کامپوزیتهای پلاستیکی تقویت شده [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • کامپوزیتهای سرامیکی کامپوزیتها (4) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • کامپوزیتهای فلزی کامپوزیتها (4) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • کربوهیدرات پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • کربوهیدرات پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • کسر ژلی رابطه بین اتصالات عرضی و استحکام درازمدت در لوله های پلی اتیلن [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • کشش سطحی تکنولوژی لاتکس [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • کشش سطحی بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • کنتراست تداخلی کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • کنتراست فاز کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها [دوره 2، شماره 4، 1368]
 • کنف سازه های پلی استر تقویت شده با کنف [دوره 2، شماره 2، 1368]

گ

 • گلیکانها پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (1) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • گلیکانها پلیمرهای کربوهیدرات: موادی طبیعی با کارکردی عالی (2) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • گویچه کاربردهایی از میکروسکوپهای نوری در شکل شناسی و بررسی خواص پلیمرها [دوره 2، شماره 4، 1368]

ل

 • لاتکس بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • لایه سازی کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا - فضا [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • لایه گذاری ساخت یک قایق پلاستیکی [دوره 2، شماره 1، 1368]
 • لخته شدن تکنولوژی لاتکس [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • لوله های پلی اتیلن رابطه بین اتصالات عرضی و استحکام درازمدت در لوله های پلی اتیلن [دوره 2، شماره 3، 1368]

م

ن

 • ناپایداری پلیمرهای هادی جریان برق [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • نرم کنندگی بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]
 • نقاط شکه معکوس اشعه ایکس تئوری و کاربرد آن در پلیمرها [دوره 2، شماره 3، 1368]

و

 • ویسکوزیته بررسی تاثیر افزایش ماده نرم کننده بر خواص امولسیونی پلی ( وینیل استات) [دوره 2، شماره 2، 1368]

ه

 • هوا - فضا الیاف کربن (1) [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • هوا - فضا کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا - فضا [دوره 2، شماره 3، 1368]
 • هوا - فضا (2) الیاف کربن [دوره 2، شماره 4، 1368]