نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون بیرون کشی ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • آمیخته سازی بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری [دوره 20، شماره 1، 1386]

ا

 • اپوکسی مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • اتصال به بتن ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • اتیلن - وینیل استات مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • استحکام چسبندگی ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • استحکام فشاری بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • استیرن بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • اسفنج بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • اسفنج پلی اتیلن طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • اکستروژن طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • الیاف آمیخته تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP [دوره 20، شماره 1، 1386]

ب

 • بازیافت تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • بازیافت بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • برازش غیرخطی بررسی تجربی سینتیک پخت ناهمدمای آمیزه لاستیک SBR با اندازه گیری مستقیم دما و دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 20، شماره 1، 1386، صفحه 11-23]

پ

 • پلی (وینیل کلرید) بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • پلی اتین ترفتالات تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • پلی استر یورتان بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • پلی استیرن بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • پلی پروپیلن تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • پلی یورتان سخت بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • پولتروژن ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]

ت

 • تخریب گرمایی بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • تراوایی مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی [دوره 20، شماره 1، 1386]

ج

 • جداسازی گاز مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی [دوره 20، شماره 1، 1386]

چ

 • چقرمگی مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • چگالی بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • چگالی مذاب طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید [دوره 20، شماره 1، 1386]

ح

 • حدیده طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید [دوره 20، شماره 1، 1386]

خ

 • خاک رس مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • خواص دینامیکی - مکانیکی بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری [دوره 20، شماره 1، 1386]

د

 • دما بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 1، 1386]

س

 • سازگاری بررسی سازگاری و خواص آمیخته های پلی ( وینیل کلرید) - پلی یورتان پایه استری [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • سرعت پلیمر شدن بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • سینتیک پخت بررسی تجربی سینتیک پخت ناهمدمای آمیزه لاستیک SBR با اندازه گیری مستقیم دما و دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 20، شماره 1، 1386، صفحه 11-23]

ش

 • شرایط ناهمدما بررسی تجربی سینتیک پخت ناهمدمای آمیزه لاستیک SBR با اندازه گیری مستقیم دما و دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 20، شماره 1، 1386، صفحه 11-23]
 • شرایط همدما بررسی تجربی سینتیک پخت ناهمدمای آمیزه لاستیک SBR با اندازه گیری مستقیم دما و دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 20، شماره 1، 1386، صفحه 11-23]
 • شکل شناسی مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • شکل شناسی بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی [دوره 20، شماره 1، 1386]

غ

 • غشا مطالعه شکل شناسی و گاز تراوایی در غشای اتیلن - وینیل استات تهیه شده با فرایند وارونگی فاز گرمایی [دوره 20، شماره 1، 1386]

ف

 • فشار بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 1، 1386]

ک

 • کاتالیزور زیگلر - ناتا بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • کالیبره کننده طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • کمک کاتالیزورHDPE بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین [دوره 20، شماره 1، 1386]

م

 • مدل سینتیکی بررسی تجربی سینتیک پخت ناهمدمای آمیزه لاستیک SBR با اندازه گیری مستقیم دما و دستگاه تحلیل فرایند لاستیک [دوره 20، شماره 1، 1386، صفحه 11-23]
 • مدول مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • مذاب ریسی تولید الیاف پلیمری از آمیخته بطریهای PET بازیافتی و PP [دوره 20، شماره 1، 1386]
 • میلگرد کامپوزیتی ساخت میلگردهای کامپوزیتی و بررسی اتصال آنها به بتن [دوره 20، شماره 1، 1386]

ن

 • نانوکامپوزیت مطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی - خاک رس [دوره 20، شماره 1، 1386]

و

 • واپلیمر شدن بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن [دوره 20، شماره 1، 1386]