نمایه نویسندگان

ا

ب

ت

ج

 • جلایر، پرتو مهندسی ما کرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • جم جاه، رقیه راکتورهای شیمیایی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • جهانی، یوسف مواد آبلیتیو یا عایقهای فدا شونده [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • جهانی، یوسف بررسی سینتیک پخت و تخریب پلیمرها به کمک تجزیه گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1369]

ح

د

ر

 • رضاییان، ایرج کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی( قسمت اول) [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • رضاییان، ایرج کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • رضائیان، ایرج پلاستیکهای گرمانرم مهندسی حاصل از پلیمرهای آروماتیک [دوره 3، شماره 3، 1369]

س

ص

ط

 • طلوعی، شهره گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 4، 1369]

ف

م

ن

 • نفیسی، سیاوش خمیدگی ژل پلیمر خیلی مقاوم در میدان الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • نمازی، حسن تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • نهچیری، فریبا نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 1، 1369]

و