نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزاد سازی کنترل شده اهمیت بیوپلیمرها در کنترل ضد آفات کشاورزی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • آشکارساز کروماتوگرافی ژل تراوایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • آکریل آمید تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • آماده سازی سطحی کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • آمیزه ها لاستیک استیرن بوتادی ان [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • آنالیز حرارتی بررسی سینتیک پخت و تخریب پلیمرها به کمک تجزیه گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • آنتالپی گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 4، 1369]

ا

 • ابعاد پراکندگی نور [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • ابعاد پلیمرهای نیمه بلوری پراکندگی نور ( 1) [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • اثر افزودنیها لاستیک کلروپرن [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • ازدیاد طول تا پاره شدن تهیه پلی یورتان با روش پلیمر شدن امولسیونی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • اشتعال پذیری پلاستیکهای گرمانرم مهندسی حاصل از پلیمرهای آروماتیک [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • الیاف پیشرفتهایی در صنعت تولید الیاف بشر ساخته [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • اندازه مولکولی کروماتوگرافی ژل تراوایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • انرژی انرژی و پتروشیمی، پیوندی ناگسستنی [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • انرژی آزاد سطحی کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • انرژی فعالسازی بررسی سینتیک پخت و تخریب پلیمرها به کمک تجزیه گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • انواع لاستیک استیرن بوتادی ان [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • انواع و روشهای تولید لاستیک کلروپرن [دوره 3، شماره 3، 1369]

ب

پ

ت

 • تاول زدگی پوشش کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • تجزیه گرمایی گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • تخریب بررسی سینتیک پخت و تخریب پلیمرها به کمک تجزیه گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • تر پیشرفتهایی در صنعت تولید الیاف بشر ساخته [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • تهیه نمونه نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • توزیع وزن مولکولی راکتورهای شیمیایی [دوره 3، شماره 3، 1369]

ج

 • جذب گرما گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • جرم مولکولی پراکندگی نور ( 1) [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • جرم مولکولی پراکندگی نور [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • جهت گیری الیاف مواد آبلیتیو یا عایقهای فدا شونده [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • جهتگیری پلیمرهای بلور مایع [دوره 3، شماره 2، 1369]

چ

 • چسبندگی پوششهای پلیمری کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • چقرمگی پلاستیکهای گرمانرم مهندسی حاصل از پلیمرهای آروماتیک [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • چوب استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن [دوره 3، شماره 3، 1369]

ح

 • حباب وجود معایب در کامپوزیتها [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • حجم بازداری کروماتوگرافی ژل تراوایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • حساس به اکسایش - کاهش نفوذ حساس ببه اکسایش - کاهش از غشای یک کپسول پیوند شده با پلیمرهای ویولوژن دار [دوره 3، شماره 4، 1369]

خ

 • خشک پیشرفتهایی در صنعت تولید الیاف بشر ساخته [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • خمیدگی خمیدگی ژل پلیمر خیلی مقاوم در میدان الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • خواص استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • خواص و کاربرد لاستیک کلروپرن [دوره 3، شماره 3، 1369]

د

 • دمای کاربرد مستمر پلاستیکهای گرمانرم مهندسی حاصل از پلیمرهای آروماتیک [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • دمای نرم شدن پلاستیکهای گرمانرم مهندسی حاصل از پلیمرهای آروماتیک [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • دوپه شدن تهیه شیمیایی پلی تیوفن رسانا [دوره 3، شماره 3، 1369]

ذ

 • ذخایر فسیلی انرژی و پتروشیمی، پیوندی ناگسستنی [دوره 3، شماره 4، 1369]

ر

ز

ژ

 • ژل خمیدگی ژل پلیمر خیلی مقاوم در میدان الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • ژل تراوایی کروماتوگرافی ژل تراوایی [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • ژله پیشرفتهایی در صنعت تولید الیاف بشر ساخته [دوره 3، شماره 4، 1369]

س

 • ساختار لانه زنبوری مواد آبلیتیو یا عایقهای فدا شونده [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • سازه های پلاستیکی نوع گرمانرم کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی( قسمت اول) [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • سپرهای حرارتی مواد آبلیتیو یا عایقهای فدا شونده [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • سموم ضد آفات اهمیت بیوپلیمرها در کنترل ضد آفات کشاورزی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • سنتز اهمیت بیوپلیمرها در کنترل ضد آفات کشاورزی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • سیستمهای پخت لاستیک کلروپرن [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • سینتیک بررسی سینتیک پخت و تخریب پلیمرها به کمک تجزیه گرمایی [دوره 3، شماره 4، 1369]

ش

 • شارگرمایی گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • شرایط واکنش تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • شوکهای نفتی انرژی و پتروشیمی، پیوندی ناگسستنی [دوره 3، شماره 4، 1369]

ص

ض

 • ضخامت لایه پوششی کاربرد پوششهای پلیمری و پلاستیکهای مقاوم در برابر خورندگی در صنایع شیمیایی( قسمت اول) [دوره 3، شماره 1، 1369]

ط

 • طیف بینی پلیمر نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 1، 1369]

ع

 • عایقهای فداشونده مواد آبلیتیو یا عایقهای فدا شونده [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • عیب وجود معایب در کامپوزیتها [دوره 3، شماره 2، 1369]

غ

 • غشا نفوذ حساس ببه اکسایش - کاهش از غشای یک کپسول پیوند شده با پلیمرهای ویولوژن دار [دوره 3، شماره 4، 1369]

ف

ک

 • کاتالیزور پلیمرهای رسانای جریان الکتریسیته [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • کاربرد لاستیک استیرن بوتادی ان [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • کاربرد نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • کاغذ استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • کامپوزیت استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • کامپوزیتها وجود معایب در کامپوزیتها [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • کپسول نفوذ حساس ببه اکسایش - کاهش از غشای یک کپسول پیوند شده با پلیمرهای ویولوژن دار [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • کل بازتابش تضعیف شده نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 1، 1369]

گ

 • گرانروی راکتورهای شیمیایی [دوره 3، شماره 3، 1369]
 • گرمادهی فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • گرماسنجی گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • گرماسنجی روبشی تفاضلی تهیه پلی یورتان با روش پلیمر شدن امولسیونی [دوره 3، شماره 2، 1369]

ل

م

 • ماتریس فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • مادون قرمز نگرشی بر روشهای تجزیه طیف بینی مادون قرمز و کاربرد آنها برای شناسایی پلیمرها [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • مذاب پیشرفتهایی در صنعت تولید الیاف بشر ساخته [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • میدان الکتریکی خمیدگی ژل پلیمر خیلی مقاوم در میدان الکتریکی [دوره 3، شماره 3، 1369]

ن

 • نسبتهای فعالیت شیمیایی تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • نظم پلیمرهای بلور مایع [دوره 3، شماره 2، 1369]
 • نفوذ نفوذ حساس ببه اکسایش - کاهش از غشای یک کپسول پیوند شده با پلیمرهای ویولوژن دار [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • نمو ضریب شکست پراکندگی نور ( 1) [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • نمو ضریب شکست پراکندگی نور [دوره 3، شماره 2، 1369]

و

 • واانتشار مهندسی ما کرومولکولها به روشهای پلیمر شدن آنیونی [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • واکنش کوپلیمر شدن تعیین عامل فعالیت شیمیایی آکریل آمید و 2- وینیل پیریدین در واکنش کوپلیمر [دوره 3، شماره 1، 1369]
 • واکنشهای پلیمری راکتورهای شیمیایی [دوره 3، شماره 3، 1369]

ه

 • هزینه های متغیر انرژی و پتروشیمی، پیوندی ناگسستنی [دوره 3، شماره 4، 1369]
 • همسانگردی پلیمرهای رسانای جریان الکتریسیته [دوره 3، شماره 3، 1369]