نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار درازمدت اثر ترکیبهای PCB بر محیط زیست [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • آریل سولفیدها بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • آمینو اسید تارتنی و خواص تارهای عنکبوت [دوره 5، شماره 4، 1371]

ا

 • اختلاط اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • اسفنجها اسفنجهای ساختاری [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • اسید مقاوم رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • اصلاح سطحی بهبود زیست سازگاری و قدرت آبدوستی لاستیک EPDM توسط پرتو پیوندزنی مونومرهای NVP، HEMA و Aam [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • اکسترودر روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • اکستروژن روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • اکسیژن منفرد شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • الکتروپلیمر شدن مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • الکتروپلیمر شدن الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • الکتروشیمیایی دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • الکترولیت پلیمری تهیه الکترولیتهای پلیمری از نمکهای لیتیم - کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • انبارداری خطرات ناشی از ایزوسیاناتها در صنعت پلی یورتان " موارد ایمنی و روشهای انبارداری" [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • انحلال پذیر پلی ( 2،5 پیریدین دی - ایل):پلیمری رسانا، انحلال پذیر با پایداری گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • انرژی فعال سازی بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • انطباق زمان - دما بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • ایزوسیاناتها خطرات ناشی از ایزوسیاناتها در صنعت پلی یورتان " موارد ایمنی و روشهای انبارداری" [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • ایمنی خطرات ناشی از ایزوسیاناتها در صنعت پلی یورتان " موارد ایمنی و روشهای انبارداری" [دوره 5، شماره 4، 1371]

ب

 • بازدارندگی اکسایشی بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • بازدارنده شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • بافت زمینی کاربرد پلاستیکها در زمین [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • برش اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • بستر سیال روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • بلورینگی چگونگی بلوری شدن یک تمخلوط امتزاج پذیر نیم بلوری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • بی فنیلهای چند کلردار اثر ترکیبهای PCB بر محیط زیست [دوره 5، شماره 3، 1371]

پ

 • پایدار گرمایی پلی ( 2،5 پیریدین دی - ایل):پلیمری رسانا، انحلال پذیر با پایداری گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • پرتو پیوندزنی بهبود زیست سازگاری و قدرت آبدوستی لاستیک EPDM توسط پرتو پیوندزنی مونومرهای NVP، HEMA و Aam [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • پرتو گاما بهبود زیست سازگاری و قدرت آبدوستی لاستیک EPDM توسط پرتو پیوندزنی مونومرهای NVP، HEMA و Aam [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • پرتودهی روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • پلی ( آلفا - نفتیل آمین) مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • پلی (آرینلها) پلی ( 2،5 پیریدین دی - ایل):پلیمری رسانا، انحلال پذیر با پایداری گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • پلی اتیلن سبک تخریب نوری کنترل شده فیلم نازک LDPE [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • پلی تیوفن الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • پلی یورتان مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • پلیمر چندلایه طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کاربرد میکروسکوپ زیرقرمز در علوم و صنایع پلیمر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • پلیمر شدن اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • پلیمر شدن همگن اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • پلیمرهای رسانا مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • پلیمرهای رسانا دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • پلیمرهای رسانا الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]

ت

 • تابش فرابنفش شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • تابلوهای مدار چاپی رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • تار عنکبوت تارتنی و خواص تارهای عنکبوت [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • تارریسی تارتنی و خواص تارهای عنکبوت [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • تارکشی اجباری تارتنی و خواص تارهای عنکبوت [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • تبدیل فوریه طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کاربرد میکروسکوپ زیرقرمز در علوم و صنایع پلیمر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • تخریب دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • تخریب اثر ترکیبهای PCB بر محیط زیست [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • تخریب شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • تخریب اکسایشی بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • تخریب نوری ماورای بنفش تخریب نوری کنترل شده فیلم نازک LDPE [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • تداخل نگاشت طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کاربرد میکروسکوپ زیرقرمز در علوم و صنایع پلیمر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • تراوش گازی رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • تعادل چگونگی بلوری شدن یک تمخلوط امتزاج پذیر نیم بلوری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • توان اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • توزیع چگالی اسفنجهای ساختاری [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • تیوفن الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]

ج

 • جریان اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • جریان اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • جهت یابی کاربرد پلاستیکها در زمین [دوره 5، شماره 2، 1371]

چ

 • چسبهای ساختاری ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]

ح

 • حکاکی رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 5، شماره 4، 1371]

خ

 • خطرات خطرات ناشی از ایزوسیاناتها در صنعت پلی یورتان " موارد ایمنی و روشهای انبارداری" [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • خواص تارتنی و خواص تارهای عنکبوت [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • خواص گرمایی تهیه الکترولیتهای پلیمری از نمکهای لیتیم - کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) [دوره 5، شماره 2، 1371]

د

 • درگیر کاربرد پلاستیکها در زمین [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • دمای ذوب چگونگی بلوری شدن یک تمخلوط امتزاج پذیر نیم بلوری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • دوپه کردن دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • دورریختن اثر ترکیبهای PCB بر محیط زیست [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • دوره القایی تخریب نوری کنترل شده فیلم نازک LDPE [دوره 5، شماره 1، 1371]

ر

 • رزول رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • رزین فنولی - نووالاک بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • رفتار زیست محیطی اثر ترکیبهای PCB بر محیط زیست [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • رنگ رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • روزین رنگهای مقاوم در برابر حکاکی برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 5، شماره 4، 1371]

ز

 • زیرقرمز طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کاربرد میکروسکوپ زیرقرمز در علوم و صنایع پلیمر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • زیست سازگاری بهبود زیست سازگاری و قدرت آبدوستی لاستیک EPDM توسط پرتو پیوندزنی مونومرهای NVP، HEMA و Aam [دوره 5، شماره 4، 1371]

ژ

 • ژئوتکنیک کاربرد پلاستیکها در زمین [دوره 5، شماره 2، 1371]

س

 • سره برشی روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • سیالات غیرنیوتونی روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • سیستم دوجزئی ضد اکسنده - فعالساز تخریب نوری کنترل شده فیلم نازک LDPE [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • سینتیک مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • سینتیک پخت بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک [دوره 5، شماره 1، 1371]

ش

 • شبکه زمینی کاربرد پلاستیکها در زمین [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • شعله شویی رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • شیمیایی دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 5، شماره 3، 1371]

ص

 • صفحات ساندویچی ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • صنعت پلی یورتان خطرات ناشی از ایزوسیاناتها در صنعت پلی یورتان " موارد ایمنی و روشهای انبارداری" [دوره 5، شماره 4، 1371]

ض

 • ضد اکسنده فنولی بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • ضداکسنده بررسی تغییر شکل برخی از ضد اکسنده های فنولی گوگرددار به هنگام واکنش بازدارندگی اکسایشی [دوره 5، شماره 1، 1371]

ط

 • طیف بینی مقاومت ظاهری تهیه الکترولیتهای پلیمری از نمکهای لیتیم - کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) [دوره 5، شماره 2، 1371]

ع

ف

ق

 • قالبگیری تزریقی کاربردهای تازه مواد کامپوزیتی لیفی در مهندسی مکانیک [دوره 5، شماره 1، 1371]

ک

 • کامپوزیت ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • کامپوزیت کاربردهای تازه مواد کامپوزیتی لیفی در مهندسی مکانیک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • کراوری فرادما رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) رسانایی یونی تهیه الکترولیتهای پلیمری از نمکهای لیتیم - کوپلیمر ( اتیلن اکسید - پروپیلن اکسید) [دوره 5، شماره 2، 1371]

گ

 • گرانروی اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن [دوره 5، شماره 2، 1371]

ل

 • لاستیک نیتریل عایق الاستومری راکتها [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • لانه زنبوری ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]

م

 • مخلوطهای پلیمری چگونگی بلوری شدن یک تمخلوط امتزاج پذیر نیم بلوری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • مدل آرنیوس مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • مدل هذلولی مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR) [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • مشتقات پلی آنیلین مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • معادلات اندازه حرکت روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • معادله رئولوژیکی روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • مقیاس اختلاط اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن II، پلیمر شدن همگن [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • مکانیسم فداشدن عایق الاستومری راکتها [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • مهندسی مکانیک کاربردهای تازه مواد کامپوزیتی لیفی در مهندسی مکانیک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • مواد فداشونده عایق الاستومری راکتها [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • موتور موشک عایق الاستومری راکتها [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • میکروسکوپ طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه و کاربرد میکروسکوپ زیرقرمز در علوم و صنایع پلیمر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • میکروموج روش وولکانش پیوسته برای آمیزه های اکسترودری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • میله بست کاربردهای تازه مواد کامپوزیتی لیفی در مهندسی مکانیک [دوره 5، شماره 1، 1371]

ن

 • ناحیه سنجش روش جدید حل معادلات اندازه حرکت در شرایط همدما برای سیالات غیرنیوتنی در ناحیه سنجش اکسترودر [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • نقطه ذوب چگونگی بلوری شدن یک تمخلوط امتزاج پذیر نیم بلوری [دوره 5، شماره 3، 1371]
 • نووالاک رزینهای فنولی تهیه شده از کوپلیمر شدن مخلوط نووالاک / رزول: سنتز و کارآروی فرادما [دوره 5، شماره 4، 1371]
 • نیتریل - فنولی ساخت و بهینه سازی چسبهای ساختاری نیتریل - فنولی [دوره 5، شماره 1، 1371]

و

 • ولتامتری چرخه ای مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی [دوره 5، شماره 2، 1371]
 • ولتامتری چرخه ای الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن [دوره 5، شماره 3، 1371]

ه

 • هرزگرد کاربردهای تازه مواد کامپوزیتی لیفی در مهندسی مکانیک [دوره 5، شماره 1، 1371]
 • همزن اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I [دوره 5، شماره 1، 1371]

ی

 • یون فلزی شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن [دوره 5، شماره 4، 1371]