نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزادسازی کنترل شده روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • آزادسازی کنترل شده کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • آزمون معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • آمیزه کاری لاستیک بازیافتی [دوره 6، شماره 2، 1372]

ا

 • اتیلن از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • اتیلن اکسید از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • اثر آمونیم بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • اثر ژل بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • ازدیاد برداشت نفت خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • استیرن شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • اصلاح سطحی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • الکترود الکترودهای انتخابگر غشایی و حسگرهای الکتروشیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • الکتروشیمیایی بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • الیاف مهندسی ویژه مهندسی الیاف، راهی به سوی آینده [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • امولسیونی تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • انتخابگر یون الکترودهای انتخابگر غشایی و حسگرهای الکتروشیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1372]

ب

 • بهره و گزینش پذیری از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • بهینه سازی شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • بی حرکت سازی کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]

پ

 • پتانسیل پای بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • پروتون دار کردن بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • پلی اتیلن معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • پلی استیرن کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • پلی آنیلین بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • پلی بوتادی ان کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • پلی وینیل پیرولیدون بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • پلی یورتان زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • پلیمر کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • پلیمر رسانا بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • پلیمر شدن افزایشی سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • پلیمر شدن محلول بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • پلیمر شدن میکروامولسیونی مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • پلیمرهای پاسخ پذیر زیست شناختی کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • پلیمرهای خودرنگ پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • پلیمرهای عامل دار سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]

ت

 • تبدیل متان از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • تخریب مکانیکی شیمیایی نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • تداخلی ضریب شکست مضاعف الیاف [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • تمایز جلوه نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • تنش برشی خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • توزیع گاز معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • توزیع وزن مولکولی بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]

ث

 • ثابت سرعت اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]

ج

 • جایگیری واکنشهای اتمهای فلزی با مونومرها و پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • جبرانی ضریب شکست مضاعف الیاف [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • جفت شدن اکسایشی از گاز طبیعی تا پلیمر، تهیه اتیلن و اتیلن اکسید [دوره 6، شماره 3، 1372]

ح

 • حجم آزاد بحرانی اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • حساسیت نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • حسگرهای الکتروشیمیایی الکترودهای انتخابگر غشایی و حسگرهای الکتروشیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1372]

خ

 • خردکردن نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • خط بکه ضریب شکست مضاعف الیاف [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • خواص ترمودینامیکی مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • خواص ثباتی پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • خواص رئولوژیکی خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • خواص و کاربردها لاستیک بازیافتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • خوشه فلزی واکنشهای اتمهای فلزی با مونومرها و پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1372]

د

 • داروهای پلیمری کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • درجه تبدیل اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • درجه تبدیل محدود کننده بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • درصد مونومر باقیمانده بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • دمای انتقال شیشه ای سنتز و بررسی خواص مشتقات کوپلیمرهای تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • دوپه کردن بررسی اثر پروتون دار شدن و دوپه شدن الکتروشیمیایی بر رسانندگی پلی آنیلین بازی [دوره 6، شماره 4، 1372]

ر

 • رنگدانه بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • رنگدانه پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • روکش بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]

ز

 • زمان بدون بعد بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • زیست پلیمر عامل دار سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • زیست تخریب زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • زیست حسگر الکترودهای انتخابگر غشایی و حسگرهای الکتروشیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • زیست سازگاری اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]

ژ

 • ژل خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]

س

 • ساختار فیزیکی مهندسی الیاف، راهی به سوی آینده [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • ساختار مولکولی کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • سخت کننده بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • سرعت برشی نوسانی خواص رئولوژیکی ژلهای بکار رفته در مخازن نفتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • سطح مشترک فلز / پلیمر واکنشهای اتمهای فلزی با مونومرها و پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • سنتز بخار واکنشهای اتمهای فلزی با مونومرها و پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • سیستم دارورسانی کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • سینتیک بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]

ش

 • شبیه سازی شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • شفاف بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]

ض

 • ضدچسبندگی سنتز و بررسی خواص مشتقات کوپلیمرهای تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • ضریب شکست مضاعف ضریب شکست مضاعف الیاف [دوره 6، شماره 3، 1372]

ط

 • طول زنجیر بحرانی اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • طول همبستگی خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • طیف بینی رامان کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر [دوره 6، شماره 2، 1372]

غ

 • غشایی الکترودهای انتخابگر غشایی و حسگرهای الکتروشیمیایی [دوره 6، شماره 1، 1372]

ف

 • فراریت مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • فرایندها و مراحل بازیافت لاستیک بازیافتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • فریز ضریب شکست مضاعف الیاف [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • فشار اسمزی خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • فشار اسمزی مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • فشار بخار مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • فعال کننده سطحی مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • فنون پلیمر شدن سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]

ق

 • قارچ زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها [دوره 6، شماره 4، 1372]

ک

 • کامپوزیتها مهندسی الیاف، راهی به سوی آینده [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • کامپیوترهای شخصی شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • کاهش گرانروی نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • کروماتوگرافی گازی مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • کشت زیست تخریب پلیمرهای پلی یورتان توسط قارچها [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • کمپلکس II واکنشهای اتمهای فلزی با مونومرها و پلیمرها [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • کوپلیمر تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • کوپلیمر تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل سنتز و بررسی خواص مشتقات کوپلیمرهای تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • کوپلیمر شدن پیوندی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]

گ

 • گاز طبیعی معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • گرانروی سنجی تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • گرانروی مذاب سنتز و بررسی خواص مشتقات کوپلیمرهای تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • گرانری ذاتی سنتز و بررسی خواص مشتقات کوپلیمرهای تترافلوئورواتیلن - وینیل الکل [دوره 6، شماره 3، 1372]

ل

 • لاستیک بازیافتی لاستیک بازیافتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • لاستیک طبیعی نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • لحیم مقاوم بررسی خواص روکشهای لحیم مقاوم برای تابلوهای مدار چاپی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • لخته زدا نقش خردکردن مکانیکی در تولید لاستیک [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • لوله معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • لیزر ضربه ای CO2 اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]

م

 • ماده رنگ کننده پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • ماده رنگرزی پلیمرهای خودرنگ [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • متیل متاکریلات بررسی سینتیک پلیمر شدن جرمی متیل متاکریلات [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • محلولهای پلیمری خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • محلولهای پلیمری مروری بر روشهای تجربی و کاربرد آنها در اندازه گیری خواص ترمودینامیکی محلولهای پلیمری [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • مزایای اقتصادی لاستیک بازیافتی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • معادله های پیوستگی شبیه سازی و بهینه سازی واحد استیرن [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • معدنی سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • معکوس مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • مقاوم پلیمری نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • مقیاس بندی خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • منسوجات صنعتی مدلسازی کامپیوتری مهندسی الیاف، راهی به سوی آینده [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • مورفولوژی فراکتال اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوندزنی لیزری مونومرهای NVP,HEMA,AAm - مونومر آکریل آمید (AAm) [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • میسل مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • میکروامولسیون مقدمه ای بر پلیمر شدن میکروامولسیونی [دوره 6، شماره 3، 1372]
 • میکروکپسول کردن روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • میکرولیتوگرافی نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]

ن

 • نفوذ دارو روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • نگهدارنده سنتز پلیمرهای عامل دار [دوره 6، شماره 4، 1372]
 • نمای بحرانی خواص پلیمرها و نظریه مقیاس بندی [دوره 6، شماره 1، 1372]

و

 • وزن مولکولی اثر حجم آزاد سیستم و طول زنجیر بر ثابت سرعت واکنش پایانیدر پلیمر شدن رادیکالی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • وضوح نقش مقاومهای پلیمری درمیکرولیتوگرافی [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • وینیل استات تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • وینیل کلرید تهیه کوپلیمرهای امولسیونی وینیل استات - وینیل کلرید [دوره 6، شماره 1، 1372]

ه

 • هیدروژل روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری [دوره 6، شماره 2، 1372]
 • هیدروکسید بررسی پلیمر شدن وینیل پیرولیدون به روش محلول و مطالعه سینتیک آن [دوره 6، شماره 1، 1372]
 • هیدرولیز روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری [دوره 6، شماره 2، 1372]