نمایه نویسندگان

ا

ب

ت

 • تجلی، حبیب نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • تیت، پیتر مطالعه اثر غلظت تری اتیل آلومینیم و دما بر سرعت پلیمر شدن پروپیلن: شاخص تک آرایشی و Mv [دوره 9، شماره 3، 1375]

ج

ح

 • حاجی حیدری، داریوش کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • حبیب اله زرگر، محمدرضا مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • حبیبی، علی مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • حسن پور، سرور بررسی اثر دی بوتیل فتالات بر نور پایدارسازی پلی متیل متاکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • حسین نیا، آذرمیدخت سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • حقیت کیش، محمد نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • حقیقت کیش، محمد زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • حقیقت کیش، محمد زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]

خ

د

 • دبیر، بهرام مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]

ر

 • رحمت پور لیاسی، علی کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • رضا رضایی، محمد بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • رضا گلکار نارنجی، محمد مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]

ز

 • زاهدی، مصطفی اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • زبرجد شیراز، نادر بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • زرین قلم، عبدالصمد بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • زهزاد، سیروس تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]

س

 • سلحشور کردستانی، سهیلا زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • سلحشور کردستانی، سهیلا زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]

ش

 • شکرالهی، پروین میکروسکوپ الکترونی پویشی و کاربرد آن در مطالعه ساختار پلیمرها [دوره 9، شماره 4، 1375]

ض

 • ضیایی، فرشید تعیین ریز ساختار کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات با روش طیف نمایی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • ضیایی، فرشید تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]

ط

 • طباطبائی یزدی، سیدمجتبی زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]

ظ

 • ظهوری، غلامحسین مطالعه اثر غلظت تری اتیل آلومینیم و دما بر سرعت پلیمر شدن پروپیلن: شاخص تک آرایشی و Mv [دوره 9، شماره 3، 1375]

ع

 • علی هاشمی، سید بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص [دوره 9، شماره 1، 1375]

ک

 • کاظمی، احمد کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • کلهری، حمیدرضا تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • کیانپور، منصور سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • کیانپور، منصور کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک [دوره 9، شماره 2، 1375]

گ

 • گودرزی، غلامرضا زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • گودرزی، غلامرضا زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]

م

 • مجتبی طباطبایی یزدی، سید زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • محراب زاده، محمود بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • محمدباقر علوی، سید بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • مرادیان، سیامک مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • مظاهری، فیروزمهر مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • منشی، احمد کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • میرزاده، حمید جایگاه گاز طبیعی ایران در برنامه ریزیهای آینده کشور [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • میقانی، حسین اثرعوامل مختلف بر پیشرفت مغزی به درون لایه بیرونی پلی پیروپیلن در دستگاههای تزریق دو جزئی [دوره 9، شماره 2، 1375]

ن