نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش سوزی در ساختمان بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • آغشته سازی بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • آلیاژ پلیمری میکروسکوپ الکترونی پویشی و کاربرد آن در مطالعه ساختار پلیمرها [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • آنزیم زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]

ا

 • استیرن تعیین ریز ساختار کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات با روش طیف نمایی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • استیرن تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • استیرن مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • افزودنی کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • اکستروژن مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • الیاف نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • الیاف سلولوزی مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • الیاف سلولوزی بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • انتقال انرژی بررسی اثر دی بوتیل فتالات بر نور پایدارسازی پلی متیل متاکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • انتقال پرتوهای فرابنفش روشی جدید برای تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر نور خورشید [دوره 9، شماره 4، 1375]

ب

 • بازدارندگی اشتعال بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • بازدارنده سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • برنامه ریزیهای آینده جایگاه گاز طبیعی ایران در برنامه ریزیهای آینده کشور [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • بوتیل آکریلات تعیین ریز ساختار کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات با روش طیف نمایی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • بوتیل آکریلات تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]

پ

 • پارچه پنبه ای زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • پارچه پنبه ای زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • پلی اتیلن ترفتالات نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • پلی استر سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • پلی استر نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • پلی آنیلین تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • پلی پروپیلن اثرعوامل مختلف بر پیشرفت مغزی به درون لایه بیرونی پلی پیروپیلن در دستگاههای تزریق دو جزئی [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • پلی پروپیلن مطالعه اثر غلظت تری اتیل آلومینیم و دما بر سرعت پلیمر شدن پروپیلن: شاخص تک آرایشی و Mv [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • پلی متیل متاکریلات بررسی اثر دی بوتیل فتالات بر نور پایدارسازی پلی متیل متاکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • پلی وینیل کربازول نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • پلیمر الکتروفعال کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • پلیمر آلی کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • پلیمر شبکه ای مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • پلیمر شدن کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • پلیمر شدن مطالعه اثر غلظت تری اتیل آلومینیم و دما بر سرعت پلیمر شدن پروپیلن: شاخص تک آرایشی و Mv [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • پلیمر قطبی شده نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • پلیمر نوری غیرخطی نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • پیونددهنده کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]

ت

 • تخریب نورشیمیایی مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • ترکیب درصد کوپلیمر تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • ترکیبات حلقوی فلزدار کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • تکمیل زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • تمام نگاری نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • توالی سه تایی تعیین ریز ساختار کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات با روش طیف نمایی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • تورم مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • تولید جایگاه گاز طبیعی ایران در برنامه ریزیهای آینده کشور [دوره 9، شماره 2، 1375]

ج

 • جابه جایی حلقه گشای زنده کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • جهتگیری مولکولی اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده [دوره 9، شماره 4، 1375]

ح

 • حدیده مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]

خ

 • خواص دی الکتریکی بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • خواص ذاتی نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]

د

 • دستگاه تزریق دو جزئی اثرعوامل مختلف بر پیشرفت مغزی به درون لایه بیرونی پلی پیروپیلن در دستگاههای تزریق دو جزئی [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • دی وینیل بنزن مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای [دوره 9، شماره 4، 1375]

ذ

 • ذخایر جایگاه گاز طبیعی ایران در برنامه ریزیهای آینده کشور [دوره 9، شماره 2، 1375]

ر

 • رزول کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 تعیین ریز ساختار کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات با روش طیف نمایی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • رزین اوره - فرمالدهید بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • رزین فنولی کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • رسانندگی تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • رنگ خمی مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • رنگرزی مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • روش اجزای حجمی محدود مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • روش آمپول تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • روش گرماسنجی مخروطی بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • روغن توربین سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • رئواپتیک اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • رئولوژی مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]

ز

 • زنگ زدگی سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • زیست پرداخت زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • زیست تراش زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]

س

 • ساختار میکروسکوپ الکترونی پویشی و کاربرد آن در مطالعه ساختار پلیمرها [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • ساختار ظریف نقدی بر ساختار ظریف الیافی پلی استر [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • سرعت آزاد شدن گرما بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • سطح شکست میکروسکوپ الکترونی پویشی و کاربرد آن در مطالعه ساختار پلیمرها [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • سلولاز زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • سلولاز زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • سلولز زیست تراش آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز تری کودرما بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • سنتز سنتز پلی استر بازدارنده زنگ زدگی با استفاده از 2- دودسین - 1- ئیل - سوکسنیک اسید برای روغن توربین [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • سوختن پلیمر بررسی عملکرد سوختن کف پوشها و مواد پلیمری به روش گرماسنجی مخروطی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • سیلیکا تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • سیلیکای بسیار خاص بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص [دوره 9، شماره 1، 1375]

ش

 • شاخص تک آرایشی مطالعه اثر غلظت تری اتیل آلومینیم و دما بر سرعت پلیمر شدن پروپیلن: شاخص تک آرایشی و Mv [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • شبیه سازی خورشید روشی جدید برای تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر نور خورشید [دوره 9، شماره 4، 1375]

ض

ع

 • عامل جفت کننده سیلانی بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • عدسی الکترومغناطیسی میکروسکوپ الکترونی پویشی و کاربرد آن در مطالعه ساختار پلیمرها [دوره 9، شماره 4، 1375]

ف

 • فاز پراکنده مروری بر کامپوزیتهای دندانی نورپخت [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • فاز ماتریس مروری بر کامپوزیتهای دندانی نورپخت [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • فراورده های نسوز کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • فراورش سرامیک کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک [دوره 9، شماره 2، 1375]

ک

 • کاتالیزور زیگلر - ناتا مطالعه اثر غلظت تری اتیل آلومینیم و دما بر سرعت پلیمر شدن پروپیلن: شاخص تک آرایشی و Mv [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • کالای پنبه ای مطالعه تخریب نور شیمیایی کالای پنبه ای رنگرزی شده با رنگهای خمی [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • کامپوزیت تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • کامپوزیت اپوکسی بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • کامپوزیت دندانی مروری بر کامپوزیتهای دندانی نورپخت [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • کامپوزیت نورپخت مروری بر کامپوزیتهای دندانی نورپخت [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • کاهش اوزون روشی جدید برای تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر نور خورشید [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • کوپلیمر تهیه کامپوزیت پلی آنیلین - سیلیکای رسانا [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • کوپلیمر دسته ای کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • کوپلیمر شدن تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • کوپلیمر شدن محلول تعیین ریز ساختار کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات با روش طیف نمایی رزونانس مغناطیسی هسته کربن 13 [دوره 9، شماره 1، 1375]

گ

 • گاز طبیعی جایگاه گاز طبیعی ایران در برنامه ریزیهای آینده کشور [دوره 9، شماره 2، 1375]

ل

 • لایه بیرونی اثرعوامل مختلف بر پیشرفت مغزی به درون لایه بیرونی پلی پیروپیلن در دستگاههای تزریق دو جزئی [دوره 9، شماره 2، 1375]

م

 • ماده سرامیکی کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • محمل کاربرد محملهای پلیمری در فراورش سرامیک [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • مدلسازی دینامیکی مدلسازی دینامیکی حدیده های اکسترودر به روش اجزای حجمی محدود [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • مدول کشسانی اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • مصرف جایگاه گاز طبیعی ایران در برنامه ریزیهای آینده کشور [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • مغزی اثرعوامل مختلف بر پیشرفت مغزی به درون لایه بیرونی پلی پیروپیلن در دستگاههای تزریق دو جزئی [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • مقاومت در برابر جذب آب بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • مقوا بهبود مقاومت الیاف سلولوزی مقوا در برابر آب [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • مکانیسم انتقال مکانیسم انتقال در پلیمرهای شبکه ای [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • منسوجات روشی جدید برای تعیین ضریب حفاظتی منسوجات در برابر نور خورشید [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • منطقه بین سطحی بررسی اثر عامل جفت کننده سیلانی بر خواص دی الکتریکی کامپوزیتی اپوکسی - سیلیکای بسیار خاص [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • مواد دندانی مروری بر کامپوزیتهای دندانی نورپخت [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • میکروسکوپ الکترونی پویشی میکروسکوپ الکترونی پویشی و کاربرد آن در مطالعه ساختار پلیمرها [دوره 9، شماره 4، 1375]

ن

 • نرم کننده بررسی اثر دی بوتیل فتالات بر نور پایدارسازی پلی متیل متاکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • نسبت دو فامی اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده [دوره 9، شماره 4، 1375]
 • نسبت گرانرویها اثرعوامل مختلف بر پیشرفت مغزی به درون لایه بیرونی پلی پیروپیلن در دستگاههای تزریق دو جزئی [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • نور پایدارسازی بررسی اثر دی بوتیل فتالات بر نور پایدارسازی پلی متیل متاکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • نوراکسایش بررسی اثر دی بوتیل فتالات بر نور پایدارسازی پلی متیل متاکریلات [دوره 9، شماره 2، 1375]
 • نورسپوراکراسا زیست پرداخت آنزیمی پارچه پنبه ای: اثر سلولاز نور سپوراکراسا بر خواص پارچه پنبه ای [دوره 9، شماره 3، 1375]
 • نوشکست نورشکست در پلیمرها [دوره 9، شماره 1، 1375]
 • نووالاک کاربرد رزینهای فنولی در فراورده های نسوز [دوره 9، شماره 1، 1375]

ه

 • همسانگرد اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتالات به روش رئواپتیکی طیف سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه با تابش قطبیده [دوره 9، شماره 4، 1375]