نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرامیدها سنتز پلی ( پارافنیلن ترفتالامید ) جهت تهیه ابر الیاف کولار [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • آکریلیک اسید بررسی سینتیک و مکانیسم پلیمر شدن پیوندی ناهمگن آکریلیک اسید بر سلولوز با آغازگر سریک آمونیوم نیترات [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • آلیاژ بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • آلیاژ پلی پروپیلن و پلی اتیلن مطالعه خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژهای PP/HDPE و PP/LDPE [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • آلیاژ پلیمر بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • آنتراسن سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A [دوره 10، شماره 1، 1376]

ا

 • اتیلن بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • استحکام فشاری اثر ترکیب درصد استیرن و مالئیک انیدرید بر استحکام فشاری اسفنج شبکه ای سخت سلول بسته PVC اصلاح شده با TDI [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • استیرن اثر ترکیب درصد استیرن و مالئیک انیدرید بر استحکام فشاری اسفنج شبکه ای سخت سلول بسته PVC اصلاح شده با TDI [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • اسفنج شبکه ای سلول بسته اثر ترکیب درصد استیرن و مالئیک انیدرید بر استحکام فشاری اسفنج شبکه ای سخت سلول بسته PVC اصلاح شده با TDI [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • الکتروپلیمر شدن تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • الکتروپلیمرشدن مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • الیاف پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • الیاف کولار سنتز پلی ( پارافنیلن ترفتالامید ) جهت تهیه ابر الیاف کولار [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • امتزاج پذیری بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • انباشتگی مواد کندگی پلی وینیل الکل با لیزر پالسی HF به وسیله تار نوری [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • ایمینواترهای حلقه ای نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • اینیفرتر پلیمر شدن رادیکالی زنده [دوره 10، شماره 1، 1376]

ب

 • بهینه سازی پرتو ایکس و نقش آن در بهینه سازی عوامل موثر در فراورش پلیمرها [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • بوتیل اکریلات سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • بی شکلی ظاهری اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتلات کشیده شده در جهت عرضی به روش رئواپتیکی FTIR با تابش قطبیده [دوره 10، شماره 1، 1376]

پ

 • پارافنیلن ترفتالامید سنتز پلی ( پارافنیلن ترفتالامید ) جهت تهیه ابر الیاف کولار [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پارچه پنبه ای اثر عوامل زمان، دما ، غلظت آنزیم و پرزهای سطحی بر کاهش وزن در زیست پرداخت پارچه های پنبه ای [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • پاشیدگی انرژی پرتو ایکس و نقش آن در بهینه سازی عوامل موثر در فراورش پلیمرها [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پایدار کننده تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پراش پرتو ایکس پرتو ایکس و نقش آن در بهینه سازی عوامل موثر در فراورش پلیمرها [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پرکننده سیلیسی اثر میزان پرکننده سیلیسی بر مقاومت محصولات وولکانش NBR در برابر روغن داغ [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • پلی اتیلن خطی سبک بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • پلی اتیلن سنگین بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • پلی آنیلین پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پلی بوتادین بهبود ضربه پذیری نایلون 6 با لاستیک بوتادین [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • پلی پیرول تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • پلی پیرول تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پلی فوران مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پلی نفتیل اتیلن سنتز پلی نفتیل اتیلن از موهای واحد پلی اتیلن پتروشیمی اراک و تعیین کارایی آن به عنوان کاهش دهنده دمای ریزش روغنهای روان کننده [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پلی وینیل الکل کندگی پلی وینیل الکل با لیزر پالسی HF به وسیله تار نوری [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • پلی وینیل کلرید اثر ترکیب درصد استیرن و مالئیک انیدرید بر استحکام فشاری اسفنج شبکه ای سخت سلول بسته PVC اصلاح شده با TDI [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • پلی وینیل کلرید بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • پلیمر رسانا مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پلیمر شدن بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پلیمر شدن امولسیونی سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پلیمر شدن با انتقال اتم پلیمر شدن رادیکالی زنده [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پلیمر شدن پیوندی بررسی سینتیک و مکانیسم پلیمر شدن پیوندی ناهمگن آکریلیک اسید بر سلولوز با آغازگر سریک آمونیوم نیترات [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پلیمر شدن تراکمی سنتز پلی ( پارافنیلن ترفتالامید ) جهت تهیه ابر الیاف کولار [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • پلیمر شدن رادیکالی زنده پلیمر شدن رادیکالی زنده [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پلیمر شدن لبه چینی پلیمر شدن رادیکالی زنده [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پلیمر شدن یونی نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • پلیمرهای رسانا پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • پوشش دهی پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی [دوره 10، شماره 1، 1376]

ت

 • تار نوری زیر قرمز کندگی پلی وینیل الکل با لیزر پالسی HF به وسیله تار نوری [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • تبلور بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • تیتانیم تتراکلرید بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید [دوره 10، شماره 3، 1376]

ج

 • جرخش در زاویه جادویی کاربرد C NMR حالت جامد با قدرت تفکیک بالا در شناسایی پلیمرها [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • جهت کشش تک محوری اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتلات کشیده شده در جهت عرضی به روش رئواپتیکی FTIR با تابش قطبیده [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • جهت کشش دومحوری اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتلات کشیده شده در جهت عرضی به روش رئواپتیکی FTIR با تابش قطبیده [دوره 10، شماره 1، 1376]

ح

 • حد پخشندگی کندگی پلی وینیل الکل با لیزر پالسی HF به وسیله تار نوری [دوره 10، شماره 4، 1376]

خ

 • خواص مکا نیکی مطالعه خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژهای PP/HDPE و PP/LDPE [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک [دوره 10، شماره 4، 1376]

ذ

 • ذرات بهبود ضربه پذیری نایلون 6 با لاستیک بوتادین [دوره 10، شماره 4، 1376]

ر

 • رزین اپوکسی سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • رفتار الکتروشیمیایی تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • رفتار گرمایی بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • رفتارگرمایی مطالعه خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژهای PP/HDPE و PP/LDPE [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • روغن روان کننده سنتز پلی نفتیل اتیلن از موهای واحد پلی اتیلن پتروشیمی اراک و تعیین کارایی آن به عنوان کاهش دهنده دمای ریزش روغنهای روان کننده [دوره 10، شماره 3، 1376]

ز

 • زیست پرداخت اثر عوامل زمان، دما ، غلظت آنزیم و پرزهای سطحی بر کاهش وزن در زیست پرداخت پارچه های پنبه ای [دوره 10، شماره 4، 1376]

س

 • سازگاری مطالعه خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژهای PP/HDPE و PP/LDPE [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • سلولاز اثر عوامل زمان، دما ، غلظت آنزیم و پرزهای سطحی بر کاهش وزن در زیست پرداخت پارچه های پنبه ای [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • سلولوز بررسی سینتیک و مکانیسم پلیمر شدن پیوندی ناهمگن آکریلیک اسید بر سلولوز با آغازگر سریک آمونیوم نیترات [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • سنتز سنتز پلی ( پارافنیلن ترفتالامید ) جهت تهیه ابر الیاف کولار [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • سنتز سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • سنتز الکتروشیمیایی مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • سینتیک بررسی سینتیک و مکانیسم پلیمر شدن پیوندی ناهمگن آکریلیک اسید بر سلولوز با آغازگر سریک آمونیوم نیترات [دوره 10، شماره 3، 1376]

ش

 • شکل شناسی مطالعه خواص مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژهای PP/HDPE و PP/LDPE [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • شکل شناسی تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • شکل شناسی تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 3، 1376]

ض

 • ضریب جهتگیری مولکولی اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتلات کشیده شده در جهت عرضی به روش رئواپتیکی FTIR با تابش قطبیده [دوره 10، شماره 1، 1376]

ف

 • فراورش پلیمرها پرتو ایکس و نقش آن در بهینه سازی عوامل موثر در فراورش پلیمرها [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • فعالیت الکتروشیمیایی تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • فلوئورسان پرتوایکس پرتو ایکس و نقش آن در بهینه سازی عوامل موثر در فراورش پلیمرها [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • فوران مروری بر سنتز، خواص و کاربردهای پلی فورانهای رسانا [دوره 10، شماره 3، 1376]

ق

 • قدرت تفکیک بالا کاربرد C NMR حالت جامد با قدرت تفکیک بالا در شناسایی پلیمرها [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • قطبش چلیپایی کاربرد C NMR حالت جامد با قدرت تفکیک بالا در شناسایی پلیمرها [دوره 10، شماره 2، 1376]

ک

 • کاتالیزور زیگلر - ناتا بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • کاهش دهنده دمای ریزش سنتز پلی نفتیل اتیلن از موهای واحد پلی اتیلن پتروشیمی اراک و تعیین کارایی آن به عنوان کاهش دهنده دمای ریزش روغنهای روان کننده [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • کاهش وزن اثر عوامل زمان، دما ، غلظت آنزیم و پرزهای سطحی بر کاهش وزن در زیست پرداخت پارچه های پنبه ای [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • کروم (II) استات پلیمر شدن رادیکالی زنده [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • کوپلیمر شدن سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • کوپلیمر شدن اکسایش - کاهش نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی [دوره 10، شماره 2، 1376]

ل

 • لاستیک نیتریل اثر میزان پرکننده سیلیسی بر مقاومت محصولات وولکانش NBR در برابر روغن داغ [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • لاستیک نیتریل بررسی آلیاژهای پلی وینیل کلرید و لاستیک نیتریل [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • لیزر زیر قرمز کندگی پلی وینیل الکل با لیزر پالسی HF به وسیله تار نوری [دوره 10، شماره 4، 1376]

م

 • مالئیک انیدرید اثر ترکیب درصد استیرن و مالئیک انیدرید بر استحکام فشاری اسفنج شبکه ای سخت سلول بسته PVC اصلاح شده با TDI [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • مالئیک انیدرید بهبود ضربه پذیری نایلون 6 با لاستیک بوتادین [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • متیل متاکریلات سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • محصول وولکانش اثر میزان پرکننده سیلیسی بر مقاومت محصولات وولکانش NBR در برابر روغن داغ [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • محمل سنتز و شناسایی کوپلیمر امولسیونی بوتیل آکریلات - متیل متاکریلات [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • مدل بهبود ضربه پذیری نایلون 6 با لاستیک بوتادین [دوره 10، شماره 4، 1376]
 • مقاومت الکتریکی پوشش دهی برخی الیاف مصنوعی با پلی آنیلین برای بهبود رسانایی الکتریکی [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • مقاومت در برابر گرما و روغن اثر میزان پرکننده سیلیسی بر مقاومت محصولات وولکانش NBR در برابر روغن داغ [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • منیزیم اتوکسید بررسی پلیمر شدن اتیلن با استفاده از کاتالیزور فعال زیگلر - ناتا بر اساس تیتانیم تترا کلرید نگهداری شده روی منیزیم اتوکسید [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • موم پلی اتیلن سنتز پلی نفتیل اتیلن از موهای واحد پلی اتیلن پتروشیمی اراک و تعیین کارایی آن به عنوان کاهش دهنده دمای ریزش روغنهای روان کننده [دوره 10، شماره 3، 1376]

ن

 • نایلون 6 بهبود ضربه پذیری نایلون 6 با لاستیک بوتادین [دوره 10، شماره 4، 1376]

و

 • واسطه یون دوقطبی نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • واکنش تراکمی فریدل - کرافتس سنتز پلی نفتیل اتیلن از موهای واحد پلی اتیلن پتروشیمی اراک و تعیین کارایی آن به عنوان کاهش دهنده دمای ریزش روغنهای روان کننده [دوره 10، شماره 3، 1376]
 • واکنش دوقطبی - دوقطبی نگرشی نو به واکنشهای پلیمر شدن یونی [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • واکنش دیلز - آلدر سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A [دوره 10، شماره 1، 1376]
 • ولتامتری چرخه ای تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 2، 1376]
 • ولتامتری چرخه ای تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول [دوره 10، شماره 3، 1376]

ه

 • هیدرولیز آنزیمی اثر عوامل زمان، دما ، غلظت آنزیم و پرزهای سطحی بر کاهش وزن در زیست پرداخت پارچه های پنبه ای [دوره 10، شماره 4، 1376]

ی

 • یون سریک بررسی سینتیک و مکانیسم پلیمر شدن پیوندی ناهمگن آکریلیک اسید بر سلولوز با آغازگر سریک آمونیوم نیترات [دوره 10، شماره 3، 1376]