نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • آزادسازی کنترل شده آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • آزادسازیدارو سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • آکریلوئیل کلرید سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • آلی فلزی مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • آنتراکینون و نیتروآنیلین رنگهای خوراکی پلیمری [دوره 7، شماره 2، 1373]

ا

 • ابعاد مولکولی ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • اپتیک غیرخطی اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • اپوکسید دار شدن پخت تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • استامینوفن سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • استحکام خمشی اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • استحکام کششی اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • استخراج زیست ماده کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • استری کردن تبادلی پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • اصلاح سطحی اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • افزودنی خوراکی رنگهای خوراکی پلیمری [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • اکسترودر فیلم دمشی فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • الکترود اصلاح شده الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • الیاف مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • انتظار خواننده علم نگارش علمی [دوره 7، شماره 1، 1373]

ب

 • بلور مایع مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • بیس فنول A پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]

پ

 • پارامترهای سینتیکی تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • پایداری تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پایداری گرمایی سنتز و شناسایی پلی ایمیدهای آروماتیک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پایداری گرمایی سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • پخت کاربرد پلیمرها در ساخت مغزه های سرامیکی [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • پلی اتیلن خطی سبک فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پلی اتیلن گلیکول کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • پلی آکریل آمید ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • پلی امید 6 نورتابی شیمیایی پلی امید 6 [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پلی انهای مزدوج اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • پلی ایمید سنتز و شناسایی پلی ایمیدهای آروماتیک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پلی ساکارید زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • پلی فسفازین مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • پلی کربنات پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • پلیمر حامل دارو سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • پلیمر عامل دار کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پلیمر معدنی مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • پلیمرهای اکسایش - کاهش الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پلیمرهای الکتروفعال الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پلیمرهای رسانا الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پولولاریا پولولان تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • پیچ فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پیرسازی اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • پیرسازی شتاب یافته اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • پیش اکسیده نورتابی شیمیایی پلی امید 6 [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • پیش پلیمر سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]

ت

 • تخریب تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • ترکیب چهارموج هم تراز اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • ترکیبات قالبگیری مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • تصفیه زیستی آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • تقسیم تمایلی کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • تولید هماهنگ دوم اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • تیوفسفازین مروری بر روشهای سنتز پلی فسفازینها [دوره 7، شماره 3، 1373]

ج

 • جداسازی کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • جذب شیمیایی الکترودهای اصلاح شده پلیمری و غیر پلیمری [دوره 7، شماره 1، 1373]

ح

 • حدیده فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • حلال مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • حلقه هوا فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک [دوره 7، شماره 1، 1373]

خ

 • خواص فیزیکی و مکانیکی سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]

د

 • دکسترن کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • دوپه شده با رنگ اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • دی آمین سنتز و شناسایی پلی ایمیدهای آروماتیک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • دی انیدرید سنتز و شناسایی پلی ایمیدهای آروماتیک [دوره 7، شماره 1، 1373]

ر

 • رزین اپوکسی - نووالاک تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • رنگ کننده رنگهای خوراکی پلیمری [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • رنگهای پلیمری: آزو رنگهای خوراکی پلیمری [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • روشهای سنتز پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • ریسندگی مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته [دوره 7، شماره 4، 1373]

ز

 • زمان انبارداری پس از پرتودهی اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • زیست پلیمر آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • زیست پلیمر زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • زیست پلیمر تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • زیست تکنولوژی زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • زیست سنتز زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 2، 1373]

س

 • ساختار نوشته علم نگارش علمی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • سترون سازی اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • سرامیک کاربرد پلیمرها در ساخت مغزه های سرامیکی [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • سلولز مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • سلولز تری استات تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • سنتز سنتز و شناسایی پلی ایمیدهای آروماتیک [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • سنتز سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • سنتز آلی کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • سیستم کنترل شده شیمیایی سنتز و شناسایی مونومر وینیلی استامینوفن و بررسی آزاد سازی دارو از آن [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • سیستمهای پلیمری دوفازی کاربرد پلیمرهای محلول در آب در زیست تکنولوژی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • سیلان مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]

ش

 • شاخص جریان مذاب اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • شکل شناسی سنتز الاستومرهای گرمانرم پلی یورتان و بررسی پارامترهای ساختاری موثر بر خواص آنها [دوره 7، شماره 2، 1373]

ع

 • عوامل جفت شونده مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]

ف

 • فسژن دار کردن پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • فنولی مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • فیلم پلیمری اثر پلیمرها بر خواص نوری غیرخطی فیلمهای پلیمری دوپه شده با رنگهای آلی [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • فیلمهای سینماتوگراف تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]

ق

ک

 • کاتالیزور کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • کامپوزیت مطالعه اثر عوامل جفت شونده سیلانی بر کامپوزیتهای فنولی تقویت شده با الیاف شیشه [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • کامپوزیت الیاف شیشه و اپوکسی اثر پیرسازی بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای الیاف شیشه و اپوکسی [دوره 7، شماره 4، 1373]

گ

ل

 • لیزر ضربه ای CO2 اصلاح خواص سطحی الاستومر EPR برای بهبود سازگاری با سیستمهای حیاتی توسط پیوند زنی لیزری مونومرهای HEMA,AAM و NVP ؛ 2- مونومرهای HEMA و NVP [دوره 7، شماره 3، 1373]

م

 • محلول سدیم کلرید ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • مختل نشده ابعاد مولکولی مختل نشده پلی آکریل آمید در آب و در محلول یک مولار سدیم کلرید [دوره 7، شماره 4، 1373]
 • مدل وابسته و غیر وابسته به رشد تهیه زیست پلیمر پولولان و سینتیک تولید آن [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • مغزه کاربرد پلیمرها در ساخت مغزه های سرامیکی [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • مقاومت گرمایی تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • مقاومت مکانیکی تهیه رزینهای اپوکسی - نووالاک و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آنها [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • مکان تأکید علم نگارش علمی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • مکان موضوع علم نگارش علمی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • مواد ضد تخریب تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • موم پارافین کاربرد پلیمرها در ساخت مغزه های سرامیکی [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • میزان پرتودهی اثر پرتو گاما به میزان سترون ساز بر مواد پلیمری موجود در لوازم پزشکی یک بار مصرف [دوره 7، شماره 3، 1373]
 • میکروارگانیسم زیست پلیمرهای پلی ساکاریدی [دوره 7، شماره 2، 1373]
 • میکروکزم آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل [دوره 7، شماره 2، 1373]

ن

و

 • واکنشگر پلیمری کاربرد پلیمرهای عامل دار در شیمی و سنتز ترکیبات آلی [دوره 7، شماره 1، 1373]
 • ویسکوز مروری بر حلالهای سلولز برای تولید الیاف بشر ساخته [دوره 7، شماره 4، 1373]

ه

 • هیدروژل آزادسازی کنترل شده مواد مغذی توسط زیست پلیمرهای هیدروژل [دوره 7، شماره 2، 1373]