نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب سیاه ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • آبکافت مطالعه تأثیر آنزیم پروتئاز روی برخی از خصوصیات فیزیکی نخ پشمی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • آبکافت قلیایی آبکافت قلیایی پارچه های پلی استر در محلول سدیم هیدروکسید الکلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • آزمون کشش بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • آلیاژسازی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژ استال و الاستومر گرمانرم پلی یورتان [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • آمیزه مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • آمیزه سازی رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • آمیزه گام بالشتک بررسی عوامل موثر بر استحکام چسبندگی آمیزه گام بالشتک به سطح منجید مستعمل در تایر روکش شده [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • آنترانیلیک اسید تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • آنزیم مطالعه تأثیر آنزیم پروتئاز روی برخی از خصوصیات فیزیکی نخ پشمی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • آنیلین دی کلروتری آزین اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • آهار نشاسته ای اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان بر درجه سفیدی و آهار باقیمانده در پارچه های صددرصد پنبه ای [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • آهارگیری اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان بر درجه سفیدی و آهار باقیمانده در پارچه های صددرصد پنبه ای [دوره 13، شماره 2، 1379]

ا

 • ابریشم مانند آبکافت قلیایی پارچه های پلی استر در محلول سدیم هیدروکسید الکلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • اتیلن اکسید تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • اختلاط لاستیک به مقیاس در آوردن اختلاط لاستیک با استفاده از روش مقدار کار به ازای واحد حجم [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • استحکام چسبندگی بررسی عوامل موثر بر استحکام چسبندگی آمیزه گام بالشتک به سطح منجید مستعمل در تایر روکش شده [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • استحکام ژل بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • استحکام مکانیکی بررسی اثر نسبتهای محمل موم پلی اتیلن سنگین بر استحکام مکانیکی ماهیچه های سرامیکی تهیه شده با فرایند قالبگیری تزریقی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • استیرن بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • اکستروژن فیلم دمشی شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • الاستومر گرمانرم پلی یورتان بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژ استال و الاستومر گرمانرم پلی یورتان [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • الکتروفرمینگ ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • الیاف رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • الیاف آمیزه ای بررسی خواص الیاف تولیدی از پلی پروپیلن اصلاح شده با پلی اتیلن ترفتالات [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • انتقال حرارت شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • انعقاد و لخته سازی اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • اورتوآمینوفنول ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول [دوره 13، شماره 1، 1379]

ب

 • بنزایمیدازول تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • به مقیاس در آوردن به مقیاس در آوردن اختلاط لاستیک با استفاده از روش مقدار کار به ازای واحد حجم [دوره 13، شماره 3، 1379]

پ

 • پارامترهای فعالسازی ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پارچه پنبه ای اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • پخت اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان بر درجه سفیدی و آهار باقیمانده در پارچه های صددرصد پنبه ای [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پروتز ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پروتئاز مطالعه تأثیر آنزیم پروتئاز روی برخی از خصوصیات فیزیکی نخ پشمی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • پساب اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پشم مطالعه تأثیر آنزیم پروتئاز روی برخی از خصوصیات فیزیکی نخ پشمی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • پلاستیک بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلی اتیلن مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • پلی اتیلن ترفتالات بررسی خواص الیاف تولیدی از پلی پروپیلن اصلاح شده با پلی اتیلن ترفتالات [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پلی اتیلن ترفتالات رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلی اتیلن ترفتالات آبکافت قلیایی پارچه های پلی استر در محلول سدیم هیدروکسید الکلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • پلی اتیلن گلیکول تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلی استال بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژ استال و الاستومر گرمانرم پلی یورتان [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • پلی استر اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلی استر آبکافت قلیایی پارچه های پلی استر در محلول سدیم هیدروکسید الکلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • پلی آمیک اسید سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پلی اوره تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلی بنزایمیدازول تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلی پروپیلن بررسی خواص الیاف تولیدی از پلی پروپیلن اصلاح شده با پلی اتیلن ترفتالات [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پلی پروپیلن رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلی پروپیلن مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • پلیمر بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پلیمر طبیعی و سنتزی اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • پیروملیتیک دی انیدرید سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن [دوره 13، شماره 1، 1379]

ت

 • تایر روکش شده بررسی عوامل موثر بر استحکام چسبندگی آمیزه گام بالشتک به سطح منجید مستعمل در تایر روکش شده [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • تتراآمین تهیه و شناسایی چند کوپلیمر جدید بنزایمیدازول - اوره [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • تغییر شکل شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • تهیه تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم [دوره 13، شماره 2، 1379]

چ

 • چاپ انتقالی اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • چسب حلالی بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک [دوره 13، شماره 1، 1379]

ح

 • حامل اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر [دوره 13، شماره 2، 1379]

خ

 • خواص فیزیکی و مکانیکی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژ استال و الاستومر گرمانرم پلی یورتان [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • خواص گرمایی بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص الیاف تولیدی از پلی پروپیلن اصلاح شده با پلی اتیلن ترفتالات [دوره 13، شماره 1، 1379]

د

 • درجه سفیدی اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان بر درجه سفیدی و آهار باقیمانده در پارچه های صددرصد پنبه ای [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • درصد پخش دوده به مقیاس در آوردن اختلاط لاستیک با استفاده از روش مقدار کار به ازای واحد حجم [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • دندانهای آکریلی اثر مونومرهای دوعاملی در مقاومت سایشی دندانهای مصنوعی آکریلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • دندانهای مصنوعی اثر مونومرهای دوعاملی در مقاومت سایشی دندانهای مصنوعی آکریلی [دوره 13، شماره 3، 1379]

ر

 • رزین چسبناک بررسی مقایسه ای خواص گرمایی و مکانیکی رزینهای چسبناک کننده آروماتیک [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • رفتار گرمایی بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی، رفتار گرمایی و شکل شناسی آلیاژ استال و الاستومر گرمانرم پلی یورتان [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • رنگ پذیری رنگ پذیر کردن الیاف پلی پروپیلن با آمیزه سازی PP/PET [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • رنگرزی اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • رنگزای پراکنده اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • رنگینه پاشیده اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • روش مقدار کار به ازای واحد حجم به مقیاس در آوردن اختلاط لاستیک با استفاده از روش مقدار کار به ازای واحد حجم [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • ریزموج اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • رئولوژی بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • رئولوژی مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن [دوره 13، شماره 4، 1379]

س

 • سایش اثر مونومرهای دوعاملی در مقاومت سایشی دندانهای مصنوعی آکریلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • سفیدگری اثر شرایط پخت و سفیدگری همزمان بر درجه سفیدی و آهار باقیمانده در پارچه های صددرصد پنبه ای [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • سنتز سنتز و مطالعه پلی ( 4 و'4 - اکسی بیس فنیلن پیروملیتیمید) و چند مونومر آن [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • سنتز اصلاح شیمیایی سلولوز برای بهبود چاپ پذیری انتقالی آن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • سیستم پخت بررسی عوامل موثر بر استحکام چسبندگی آمیزه گام بالشتک به سطح منجید مستعمل در تایر روکش شده [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • سینتیک ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول [دوره 13، شماره 1، 1379]

ش

 • شبیه سازی کامپیوتری تعیین محلهای تزریق و خروج هوای قالب قطعات لوله ای شکل در فرایند RTM به روش تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1379]

ف

 • فراورش تعیین محلهای تزریق و خروج هوای قالب قطعات لوله ای شکل در فرایند RTM به روش تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • فلس زدایی مطالعه تأثیر آنزیم پروتئاز روی برخی از خصوصیات فیزیکی نخ پشمی [دوره 13، شماره 3، 1379]

ق

 • قالبگیری ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • قالبگیری انتقالی رزین تعیین محلهای تزریق و خروج هوای قالب قطعات لوله ای شکل در فرایند RTM به روش تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • قالبگیری تزریقی بررسی اثر نسبتهای محمل موم پلی اتیلن سنگین بر استحکام مکانیکی ماهیچه های سرامیکی تهیه شده با فرایند قالبگیری تزریقی [دوره 13، شماره 4، 1379]

ک

 • کاهش وزن آبکافت قلیایی پارچه های پلی استر در محلول سدیم هیدروکسید الکلی [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • کیتوسان اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1379]

گ

 • گرانروی بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • گرانروی مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • گرانروی کششی شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • گرانروی مونی به مقیاس در آوردن اختلاط لاستیک با استفاده از روش مقدار کار به ازای واحد حجم [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • گرماجوشی بررسی اثر نسبتهای محمل موم پلی اتیلن سنگین بر استحکام مکانیکی ماهیچه های سرامیکی تهیه شده با فرایند قالبگیری تزریقی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • گل حفاری بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • گلیکول تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم [دوره 13، شماره 2، 1379]

ل

م

 • ماهیچه های سرامیکی بررسی اثر نسبتهای محمل موم پلی اتیلن سنگین بر استحکام مکانیکی ماهیچه های سرامیکی تهیه شده با فرایند قالبگیری تزریقی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • محل تزریق تعیین محلهای تزریق و خروج هوای قالب قطعات لوله ای شکل در فرایند RTM به روش تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • محل خروج هوا تعیین محلهای تزریق و خروج هوای قالب قطعات لوله ای شکل در فرایند RTM به روش تجربی و شبیه سازی عددی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • مذاب ریسی بررسی خواص الیاف تولیدی از پلی پروپیلن اصلاح شده با پلی اتیلن ترفتالات [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • معادلات سیالات ساخت یک پروتز چشمی پلیمری برای درمان بیماری آب سیاه [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • مقدار خاکستر تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم [دوره 13، شماره 2، 1379]
 • منجید بررسی عوامل موثر بر استحکام چسبندگی آمیزه گام بالشتک به سطح منجید مستعمل در تایر روکش شده [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • منعقد کننده شیمیایی اثر پلیمرها در تصفیه پساب صنایع سلولوزی و مقایسه آنها با منعقد کننده های شیمیایی [دوره 13، شماره 1، 1379]
 • موم پلی اتیلن سنگین بررسی اثر نسبتهای محمل موم پلی اتیلن سنگین بر استحکام مکانیکی ماهیچه های سرامیکی تهیه شده با فرایند قالبگیری تزریقی [دوره 13، شماره 4، 1379]
 • مونومرهای دوعاملی اثر مونومرهای دوعاملی در مقاومت سایشی دندانهای مصنوعی آکریلی [دوره 13، شماره 3، 1379]

ن

 • نسبت دمش شبیه سازی فرایند اکستروژن فیلم دمشی: بررسی فرایندهای انتقال حرارت و تغییر شکل [دوره 13، شماره 3، 1379]
 • نقطه تسلیم بررسی کاربرد پلیمر DRISPAC برای تغییر رفتار رئولوژیکی گل حفاری [دوره 13، شماره 2، 1379]

و

 • ولتامتری چرخه ای ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول [دوره 13، شماره 1، 1379]