نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش عمر با دمای ثابت پلی اتر، پلی سولفون و پلی کتونهای آروماتیک مختلف به عنوان رزینهای ورقه ای [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • آشکارساز گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • آغشته سازی علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • آکریل آمید بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • آلیاژ ضداکسنده بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • آماده سازی مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • آنالیز حرارتی شناسایی الاستومرها به وسیله گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی [دوره 4، شماره 4، 1370]

ا

 • اپوکسی پیوندی مذاب حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • اتیلن مقایسه مصرف نفتا با هیدرو کربنهای سبک در صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • اختلاط هم زدن و همزنها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • اسیدهای روغن بزرک اپوکسیده مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • افزایش گرانروی مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • اکسایش - کاهش بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • الاستومر شناسایی الاستومرها به وسیله گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • الکترودهای اصلاح شده کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • انتقال گرما مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • اولفینها مقایسه مصرف نفتا با هیدرو کربنهای سبک در صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 2، 1370]

ب

 • بازیابی پی وی سی بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • برانگیختگی سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • بی پلارون سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]

پ

 • پارویی راهنمایی برای طراحی همزنهای ویژه [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • پالایش و صافی گذرانی بازیافت کائوچو [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پایدارسازی پایدارسازی پلی اولفینهای مصرفی در بسته بندی با پایدار کننده های آلی فسفیتی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پایداری پایداری گرمایی و مکانیسم تخریب کوپلیمرهای استیرن - آکریلیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • پتاسیم فرات - گلیسین بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پتروشیمی مقایسه مصرف نفتا با هیدرو کربنهای سبک در صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • پرکننده بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پرکننده اثر پرکننده ها بر مقاومت سایشی محصولات وولکانش بر اساس فلوئور و لاستیک 26- SKF ضمن اصطکاک بر روی یک سطح صاف [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پلارون سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پلی (پارا-یدودی استات استیرن) تهیه پلی ( پارا - یدودی استات استیرن) و کاربرد آن در اکسایش دیولهای مجاور در محلولهای آبی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پلی اتیلن حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پلی استر سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پلی اولفینها پایدارسازی پلی اولفینهای مصرفی در بسته بندی با پایدار کننده های آلی فسفیتی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پلی دی ان سنتز پلیمرهای فعال نوری با استفاده از ترکیبهای تری آزولین دی اونهای کایرال [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پلی یورتان مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پلیمر کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • پلیمر شدن بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • پلیمرها کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • پلیمرهای اکسایشی - کاهشی تهیه پلی ( پارا - یدودی استات استیرن) و کاربرد آن در اکسایش دیولهای مجاور در محلولهای آبی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پلیمرهای رسانا سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پلیمرهای ساختار یافته چشم اندازهای تحقیقات پیشرفته پلیمری در صنعت [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پلیمرهای طبیعی اصلاح شده چشم اندازهای تحقیقات پیشرفته پلیمری در صنعت [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پلیمرهای فیلم نازک چشم اندازهای تحقیقات پیشرفته پلیمری در صنعت [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پلیمرهای هیبریدی چشم اندازهای تحقیقات پیشرفته پلیمری در صنعت [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پودر لاستیک بازیافت کائوچو [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پوشش حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پیرولیز گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • پیش آغشته علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • پیش آغشته فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف (2) [دوره 4، شماره 1، 1370]

ت

 • تایر خام کاهش هزینه و افزایش ضریب اطمینان در ساخت و تولید تایر با روش پخت بخار / نیتروژن [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • تجزیه گرمایی سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • تحقیقات پلیمری چشم اندازهای تحقیقات پیشرفته پلیمری در صنعت [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • تحلیل تنش - کرنش تحلیل رفتار کششی الاستومرها با استفاده از روش المانهای محدود [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • تحلیل غیرخطی تحلیل رفتار کششی الاستومرها با استفاده از روش المانهای محدود [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • تخریب شناسایی الاستومرها به وسیله گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • تخریب گرمایی پایداری گرمایی و مکانیسم تخریب کوپلیمرهای استیرن - آکریلیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • تخریب مولکولی پایدارسازی پلی اولفینهای مصرفی در بسته بندی با پایدار کننده های آلی فسفیتی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • ترمودینامیک تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز آس پرجی لوس نایجر در مجاورت سدیم دودسیل سولفات [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • تری آزولین دی اون سنتز پلیمرهای فعال نوری با استفاده از ترکیبهای تری آزولین دی اونهای کایرال [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • تصویر مخفی نقش پلیمرها در عکاسی [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • تعلیق کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • تکرارپذیری گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • تهیه تهیه پلی ( پارا - یدودی استات استیرن) و کاربرد آن در اکسایش دیولهای مجاور در محلولهای آبی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • توان هم زدن و همزنها [دوره 4، شماره 1، 1370]

ج

 • جداسازی مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن [دوره 4، شماره 3، 1370]

چ

 • چسب پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]

ح

 • حلزونی راهنمایی برای طراحی همزنهای ویژه [دوره 4، شماره 2، 1370]

خ

 • خستگی اثر پرکننده ها بر مقاومت سایشی محصولات وولکانش بر اساس فلوئور و لاستیک 26- SKF ضمن اصطکاک بر روی یک سطح صاف [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • خطوط لوله زیرزمینی حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • خواص مکانیکی بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • خوردگی حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی [دوره 4، شماره 1، 1370]

د

 • دوپه نشده کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • دیولهای مجاور تهیه پلی ( پارا - یدودی استات استیرن) و کاربرد آن در اکسایش دیولهای مجاور در محلولهای آبی [دوره 4، شماره 4، 1370]

ر

 • راکتور کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • رزول روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • رزینهای فنولی روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • رزینهای ورقه ای پلی اتر، پلی سولفون و پلی کتونهای آروماتیک مختلف به عنوان رزینهای ورقه ای [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • رسانای الکتریسیته کاربرد پلیمرهای رسانای الکتریسیته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • رشته گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • رشته پیچی فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف (2) [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • رنگدانه یار نقش پلیمرها در عکاسی [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • روش DSC مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • روشهای المانهای محدود تحلیل رفتار کششی الاستومرها با استفاده از روش المانهای محدود [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • روشهای ریاضی تحلیل رفتار کششی الاستومرها با استفاده از روش المانهای محدود [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • روندگی علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • رویه تایر کاهش هزینه و افزایش ضریب اطمینان در ساخت و تولید تایر با روش پخت بخار / نیتروژن [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • ریکلیم بازیافت کائوچو [دوره 4، شماره 1، 1370]

ز

 • زمان B علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • زمانمندی مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]

س

 • ساختاری پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • سدیم دودسیل سولفات تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز آس پرجی لوس نایجر در مجاورت سدیم دودسیل سولفات [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • سرعت همزن هم زدن و همزنها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • سطوح باز مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • سنتز سنتز پلیمرهای فعال نوری با استفاده از ترکیبهای تری آزولین دی اونهای کایرال [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • سنتز سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • سولیتون سولیتون، پلارون وبی پلارون در پلیمرهای رسانا [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • سیستم بخار / نیتروژن کاهش هزینه و افزایش ضریب اطمینان در ساخت و تولید تایر با روش پخت بخار / نیتروژن [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • سینتیک بررسی سینتیک پلیمر شدن آکریل آمید در محیط آبی با سیستم اکسایشی - کاهشی پتاسیم فرات گلیسین [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • سینتیک واکنش مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]

ش

 • شبیه سازی کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • شکفتگی و نشاندن مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • شکل حرکت سیال هم زدن و همزنها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • شناسایی سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]

ص

 • صفحات ساندویچ شده لانه زنبوری [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • صفحات ساندویچی پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • صنایع دارویی بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]

ض

 • ضایعات پلی اتیلنی بررسی و بهبود خواص ضایعات پلی اتیلنی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • ضد اکسنده پایدارسازی پلی اولفینهای مصرفی در بسته بندی با پایدار کننده های آلی فسفیتی [دوره 4، شماره 4، 1370]

ط

 • طراحی قطعات لاستیکی تحلیل رفتار کششی الاستومرها با استفاده از روش المانهای محدود [دوره 4، شماره 4، 1370]

ع

 • عکاسی نقش پلیمرها در عکاسی [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • عکاسی فوری نقش پلیمرها در عکاسی [دوره 4، شماره 2، 1370]

غ

 • غیراشباع سنتز و شناسایی پلی استرهای غیر اشباع آلیفانیک خطی بر پایه سیس - 2 - بوتن - 1، 4- دیول [دوره 4، شماره 3، 1370]

ف

 • فراورش فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف (2) [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • فرمولبندی بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • فعالیت آنزیمی تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز آس پرجی لوس نایجر در مجاورت سدیم دودسیل سولفات [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • فعالیت نوری سنتز پلیمرهای فعال نوری با استفاده از ترکیبهای تری آزولین دی اونهای کایرال [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • فلوئورو لاستیک اثر پرکننده ها بر مقاومت سایشی محصولات وولکانش بر اساس فلوئور و لاستیک 26- SKF ضمن اصطکاک بر روی یک سطح صاف [دوره 4، شماره 4، 1370]

ک

 • کاتالازآس پرجی لوس نایجر تغییرات فعالیت آنزیم کاتالاز آس پرجی لوس نایجر در مجاورت سدیم دودسیل سولفات [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • کامپوزیت لانه زنبوری [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • کامپوزیت پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • کائوچوی بازیافتی بازیافت کائوچو [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • کلویید روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • کنترل کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • کوپلیمر استیرن - آکریلیک اسید پایداری گرمایی و مکانیسم تخریب کوپلیمرهای استیرن - آکریلیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1370]

گ

 • گاز کروماتوگرافی گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • گرانروی سنتز پلیمرهای فعال نوری با استفاده از ترکیبهای تری آزولین دی اونهای کایرال [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • گرما - تبخیری پایداری گرمایی و مکانیسم تخریب کوپلیمرهای استیرن - آکریلیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • گرماده کاهش هزینه و افزایش ضریب اطمینان در ساخت و تولید تایر با روش پخت بخار / نیتروژن [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • گرماده شناسایی الاستومرها به وسیله گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • گرمادهی فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف (2) [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • گرماگیر شناسایی الاستومرها به وسیله گرماسنجی پویشی دیفرانسیلی [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • گسستن تهیه پلی ( پارا - یدودی استات استیرن) و کاربرد آن در اکسایش دیولهای مجاور در محلولهای آبی [دوره 4، شماره 4، 1370]

ل

 • لانه زنبوری لانه زنبوری [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • لانه زنبوری پارامترهای موثر در انتخاب چسب مصرفی در صفحات ساندویچی و لانه زنبوری [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • لایه زمان گیر نقش پلیمرها در عکاسی [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • لنگری راهنمایی برای طراحی همزنهای ویژه [دوره 4، شماره 2، 1370]

م

 • ماتریس فراورش گرمانرمهای تقویت شده با الیاف (2) [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • محافظ روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • محافظت مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • محصولات وولکانش اثر پرکننده ها بر مقاومت سایشی محصولات وولکانش بر اساس فلوئور و لاستیک 26- SKF ضمن اصطکاک بر روی یک سطح صاف [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • محلول پاشیده روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • مخلوط کردن مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • مدل آرنیوس مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • مرحله B علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها [دوره 4، شماره 1، 1370]
 • مقاومت سایشی اثر پرکننده ها بر مقاومت سایشی محصولات وولکانش بر اساس فلوئور و لاستیک 26- SKF ضمن اصطکاک بر روی یک سطح صاف [دوره 4، شماره 4، 1370]
 • مکانیسم پایداری گرمایی و مکانیسم تخریب کوپلیمرهای استیرن - آکریلیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • مهندسی پلیمرشدن مقدمه ای بر مهندسی فرایندهای پلیمر شدن [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • مواد با جرم مولکولی بالا مواد با جرم مولکولی بالا دارای استعداد ضد اکسندگی و ضد تابشی [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • موج و گرداب هم زدن و همزنها [دوره 4، شماره 1، 1370]

ن

 • نفتا مقایسه مصرف نفتا با هیدرو کربنهای سبک در صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • نفوذ پلی اتر، پلی سولفون و پلی کتونهای آروماتیک مختلف به عنوان رزینهای ورقه ای [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • نقطه نرم شدن پلی اتر، پلی سولفون و پلی کتونهای آروماتیک مختلف به عنوان رزینهای ورقه ای [دوره 4، شماره 3، 1370]
 • نوار آلومینیم بازیابی و فرمولبندی ضایعات پلی وینیل کلرید در صنایع بسته بندی دارویی ایران [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • نواری راهنمایی برای طراحی همزنهای ویژه [دوره 4، شماره 2، 1370]

و

ه

 • همزن راهنمایی برای طراحی همزنهای ویژه [دوره 4، شماره 2، 1370]
 • هیدروکربنهای سبک مقایسه مصرف نفتا با هیدرو کربنهای سبک در صنایع پتروشیمی [دوره 4، شماره 2، 1370]