نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبدوستی تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ زیست سازگار بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان و پلی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PDMS/PHEMA) [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • آدیپوییل کلراید سنتز پلی آمیدهای خطی دارای گروههای 4- ( 4- بنزوفنون) یورازول [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • آغازگر از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • آلژینیک اسید و آلژیناتها استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • آلکیل دار شدن سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • آلیاژ تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ زیست سازگار بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان و پلی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PDMS/PHEMA) [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • آمیلاز زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • آهارگیری زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی [دوره 11، شماره 4، 1377]

ا

 • اپوکسی / شیشه پیش بینی خواص ویسکوالاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • استحکام خمشی مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • استحکام ضربه ای مطالعه پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات: اثر اندازه ذره و اصلاح سطحی کلسیم کربنات بر استحکام ضربه ای کامپوزیت [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • استحکام کششی قطری مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • استخراج استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • افوربیاتیروکالی بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • افوربیاسه بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • افوربیلاریکا بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • الاستومر سیلیکون تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ زیست سازگار بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان و پلی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PDMS/PHEMA) [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • الیاف کولار بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • اندازه ذره مطالعه پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات: اثر اندازه ذره و اصلاح سطحی کلسیم کربنات بر استحکام ضربه ای کامپوزیت [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • ایجاد پیوندهای عرضی تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1377]

ب

 • بالاتن طیف سنجی زیر قرمز نزدیک تبدیل فوریه با تابش قطبیده و کاربرد آن در اندازه گیری جهت گیری مولکولی پلیمرها [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • بتون آغشته به پلیمر مروری بر بتون آغشته به پلیمر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • برهمنهش دما و زمان پیش بینی خواص ویسکوالاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • بلور مایع بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • بی بافت استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس [دوره 11، شماره 3، 1377]

پ

 • پارافنیلن ترفتالامید بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • پارچه استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • پارچه بافته شده نفوذپذیری پارچه های تقویت کننده مورد استفاده در روش RTM [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • پارچه پنبه - پلی استر اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • پارچه پنبه ای زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • پرزدهی اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • پلاستیسول تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • پلی اتیلن تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • پلی اتیلن تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • پلی آمیدهای خطی سنتز پلی آمیدهای خطی دارای گروههای 4- ( 4- بنزوفنون) یورازول [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • پلی آنیلین اثر مواد افزودنی بر خواص پلیمرهای رسانا [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • پلی پروپیلن مطالعه پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات: اثر اندازه ذره و اصلاح سطحی کلسیم کربنات بر استحکام ضربه ای کامپوزیت [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • پلی پروپیلن پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • پلی پیرول اثر مواد افزودنی بر خواص پلیمرهای رسانا [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • پلی وینیل کلراید تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • پلیمر شدن تراکمی بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • پلیمر شدن دوغابی پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • پلیمر شدن زنده از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • پلیمر شدن فناناپذیر از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • پیوند زنی تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • پیوندزدن تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • پیوندهای عرضی تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی [دوره 11، شماره 1، 1377]

ت

 • تابشهای زیرقرمز نزدیک طیف سنجی زیر قرمز نزدیک تبدیل فوریه با تابش قطبیده و کاربرد آن در اندازه گیری جهت گیری مولکولی پلیمرها [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • توزیع وزن مولکولی از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر [دوره 11، شماره 2، 1377]

ث

 • ثابت ناهماهنگی طیف سنجی زیر قرمز نزدیک تبدیل فوریه با تابش قطبیده و کاربرد آن در اندازه گیری جهت گیری مولکولی پلیمرها [دوره 11، شماره 1، 1377]

ج

 • جلبک قهوه ای استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب [دوره 11، شماره 4، 1377]

چ

 • چرم مصنوعی تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1377]

ح

 • حمام ضدحلال کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات [دوره 11، شماره 4، 1377]

خ

 • خزش پیش بینی خواص ویسکوالاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • خلیج فارس استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • خواص فیزیکی و مکانیکی تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • خواص مکانیکی تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1377]

د

 • درجه پخت سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY [دوره 11، شماره 3، 1377]

ر

 • رزونانس فرمی طیف سنجی زیر قرمز نزدیک تبدیل فوریه با تابش قطبیده و کاربرد آن در اندازه گیری جهت گیری مولکولی پلیمرها [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • رسانندگی الکتریکی اثر مواد افزودنی بر خواص پلیمرهای رسانا [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • ریزکپسول استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • ریسندگی محلول بررسی نقش عوامل موثر بر سنتز آزمایشگاهی الیاف پلی پارافنیلن ترفتالامید [دوره 11، شماره 2، 1377]

ز

 • زمان آغشته سازی مروری بر بتون آغشته به پلیمر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • زیرلایه کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • زیست پرداخت اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • زیست پرداخت زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • زیست سازگاری تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ زیست سازگار بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان و پلی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PDMS/PHEMA) [دوره 11، شماره 3، 1377]

س

 • سرعت پخت سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • سطح مشترک مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • سلولاز اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • سلولاز زیست پرداخت پارچه های پنبه ای در مرحله آهارگیری آنزیمی [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • سوبروییل کلرید سنتز پلی آمیدهای خطی دارای گروههای 4- ( 4- بنزوفنون) یورازول [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • سیلان تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • سیلان تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • سینتیک سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • سینتیک پخت سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY [دوره 11، شماره 3، 1377]

ش

 • شاخص تک آرایشی پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • شکست بتون مروری بر بتون آغشته به پلیمر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • شکل شناسی اثر مواد افزودنی بر خواص پلیمرهای رسانا [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • شکل شناسی کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • شناسایی سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول [دوره 11، شماره 2، 1377]

ع

 • عامل جفت کننده مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی [دوره 11، شماره 3، 1377]

غ

 • غشا کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات [دوره 11، شماره 4، 1377]

ف

 • فاز میانی مطالعه اثر سیلان و مقدار پرکننده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیتهای دندانی [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • فرمالدهید استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس [دوره 11، شماره 3، 1377]

ک

 • کاتالیزور زیگلر - ناتا پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • کامپوزیت پیش بینی خواص ویسکوالاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • کامپوزیت مطالعه پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات: اثر اندازه ذره و اصلاح سطحی کلسیم کربنات بر استحکام ضربه ای کامپوزیت [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • کامپوزیت پلیمری نفوذپذیری پارچه های تقویت کننده مورد استفاده در روش RTM [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • کلسیم کربنات مطالعه پلی پروپیلن پرشده با کلسیم کربنات: اثر اندازه ذره و اصلاح سطحی کلسیم کربنات بر استحکام ضربه ای کامپوزیت [دوره 11، شماره 2، 1377]

گ

 • گرانروی سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • گرمای واکنش سینتیک پخت، گرمای واکنش و گرانروی رزین آرالدیت 556- LY [دوره 11، شماره 3، 1377]

ل

 • لاتکس ( شیرابه) بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • لاستیک طبیعی بررسی کمی و کیفی لاستیک طبیعی در شیرابه و گیاه کامل دوگونه فرفیون: افوربیلاریکا و افوربیاتیروکالی [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • لایه پوسته کنترل شکل شناسی درغشای سلولوز استات [دوره 11، شماره 4، 1377]

م

 • متالوپرفیرین از پلیمر شدن زنده تا پلیمر شدن فناناپذیر [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • متیلول سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • مقدار ژل تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • ملامین فرمالدهید سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول [دوره 11، شماره 2، 1377]
 • منسوجات پوشش دار شده تاثیر فرمولبندی خمیر پوشش دهی بر خواص مکانیکی چرم مصنوعی [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • منیزیم اتوکسید پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر - ناتاMgCl2[Mg(OEt)2]/TiCl4/DNBP/TEA/DMDCHS [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • مواد افزودنی اثر مواد افزودنی بر خواص پلیمرهای رسانا [دوره 11، شماره 2، 1377]

ن

 • نساجی استفاده از ریزکپسولها در نساجی و تهیه منسوج آغشته به ریزکپسول حاوی عطر و اسانس [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • نفوذپذیری مروری بر بتون آغشته به پلیمر [دوره 11، شماره 1، 1377]
 • نفوذپذیری نفوذپذیری پارچه های تقویت کننده مورد استفاده در روش RTM [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • نمد نفوذپذیری پارچه های تقویت کننده مورد استفاده در روش RTM [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • نورقطبیده طیف سنجی زیر قرمز نزدیک تبدیل فوریه با تابش قطبیده و کاربرد آن در اندازه گیری جهت گیری مولکولی پلیمرها [دوره 11، شماره 1، 1377]

و

 • وزن مولکولی استخراج، تفکیک و تعیین وزن مولکولی آلژینیک اسید جلبکهای دریای جنوب [دوره 11، شماره 4، 1377]
 • ویسکوالاستیسیته پیش بینی خواص ویسکوالاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه [دوره 11، شماره 1، 1377]

ه

 • هیدروژل تهیه و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ زیست سازگار بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان و پلی 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات (PDMS/PHEMA) [دوره 11، شماره 3، 1377]
 • هیدرولیز آنزیمی اثر هیدرولیز آنزیمی بر کاهش وزن و میزان پرزدهی پارچه های پنبه ای و مخلوط پنبه - پلی استر [دوره 11، شماره 1، 1377]

ی