نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرودا - بویس تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • آزمون ایستایی طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • آلفا سلولز تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • آمیخته مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • آمیخته بررسی اثر سازگارکننده بر خواص مکانیکی آمیخته POM/NBR [دوره 17، شماره 6، 1383]
 • آمیخته PVC/NBR -SBR آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • آمیزه آج تایر شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1383]

ا

 • اپوکسی اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • اثر پارامتر بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • اثر حجم راکتور سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • استحکام پارگی آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • استیرن مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • اسفنج بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • اسفنج تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • اکسترودر دو پیچه طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • اکستروژن واکنشی طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • الکتروشیمی بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • الیاف پلی استر اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • الیاف نوری پلیمری بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • الیاف نوری شیشه ای بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • انتقال گرما شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • اندازه ذره بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • ایجاد پیوندهای عرضی تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]

ب

 • بازتاب کلی بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • بازیافت تایر اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بافت خاک ارزیابی اثر کاربرد پلیمرها ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • باگاس مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • براق کننده نوری اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • بطری‌های پلی‌اتیلن ترفتالات مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • بلورینگی تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]

پ

 • پارامترهای رئولوژیکی شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پخت دینامیکی بررسی اثر سازگارکننده بر خواص مکانیکی آمیخته POM/NBR [دوره 17، شماره 6، 1383]
 • پراکندگی بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • پرتودهی با گاما تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • پلی اتیلن مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • پلی اتیلن تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • پلی اتیلن ترفتالات اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پلی اتیلن سنگین اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • پلی آنیلین بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • پلی هیدروکسی آلکانوات بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 357-353]
 • پلی‌پروپیلن ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]
 • پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • پلیمرشدن پیوندی مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • پلیمرهای ابر جاذب ارزیابی اثر کاربرد پلیمرها ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • پلیمرهای رسانا بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 357-353]
 • پلی‌وینیل الکل بررسی خواص مکانیکی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل الکل [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • پنبه نسوز بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • پوشش پودری تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پیرسازی اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پیش آبکافت تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • پیش پلیمر تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • پیمانه اصلی بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]

ت

 • تابش ریزموج اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • تترا کلرواتیلن اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • تجزیه گرمایی اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • تحلیل اجزای محدود تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • تخلخل ارزیابی اثر کاربرد پلیمرها ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • تصفیه فاضلاب بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 357-353]
 • تضعیف بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • تقویت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • تنسور تحرک پذیری بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • تنسور صورتبندی بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • تنش - کرنش تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • توزیع بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]

ج

 • جاذب روغن مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن [دوره 17، شماره 3، 1383]

چ

 • چرخه پخت بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • چقرمگی شکست اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • چیپس اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته [دوره 17، شماره 4، 1383]

ح

 • حامل اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی [دوره 17، شماره 3، 1383]

خ

 • خاک اره تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • خشک کردن اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • خمیر تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • خمیر کاغذ شیمیایی - مکانیکی اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • خواص فیزیکی اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • خواص فیزیکی-مکانیکی مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • خواص مکانیکی بررسی خواص مکانیکی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل الکل [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • خود پاک کن طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید [دوره 17، شماره 4، 1383]

د

 • درجه استیل‌زدایی تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • درجه پلیمر شدن تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • درصد اتیلن سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • درصد تبدیل سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • دوپه شدن بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • دوده بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری [دوره 17، شماره 1، 1383]

ذ

 • ذرات لاستیک اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]

ر

 • رزول بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • رزین تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • رزین اپوکسی طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • رزین اپوکسی بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • رزین فنولی بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • رشته اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • رنگدانه بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • رنگرزی اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • روش اجزای محدود مخلوط شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • روش جزء محدود شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • روغن ترمز مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • رئولوژی مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • رئولوژی اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]

ز

 • زمانمندی مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]

ژ

 • ژل طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • ژل مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • ژل شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • ژل بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • ژل بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • ژل بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • ژل آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • ژل بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • ژل بررسی کیفیت پراکندگی رنگدانه در پیمانه های اصلی رنگی با استفاده از روش تجزیه تصویری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • ژل تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • ژل تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • ژل بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • ژل بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • ژل مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • ژل اثر تابش ریزموج بر رنگرزی الیاف پلی استر: بررسی اثر پیش عمل آوری الیاف در حلال آلی [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • ژل تهیه آلفا سلولز از خاک اره صنوبر [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • ژل ارزیابی اثر کاربرد پلیمرها ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • ژل سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • ژل طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ژل اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ژل تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ژل شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ژل اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ژل اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • ژل اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ژل بررسی خواص مکانیکی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل الکل [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ژل بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ژل تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ژل مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ژل بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ژل بررسی اثر سازگارکننده بر خواص مکانیکی آمیخته POM/NBR [دوره 17، شماره 6، 1383]
 • ژل مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • ژل ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]
 • ژل بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 357-353]
 • ژل بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]

س

 • ساختار لانه‌زنبوری ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]
 • سازگارسازی مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • سازگارکننده بررسی اثر سازگارکننده بر خواص مکانیکی آمیخته POM/NBR [دوره 17، شماره 6، 1383]
 • سدیم بوروهیدرید اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • سرمایش - گرمایش بررسی خواص مکانیکی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل الکل [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • سل -ژل بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • سلولز مواد جاذب مایعات هیدروکربنی، قسمت دوم: سنتز بهینه کوپلیمر پیوندی باگاس - شبکه پلی استیرن [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • سیلیس بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • سیلیکای رسوبی بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • سینتیک پخت شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • سینتیک پخت بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما [دوره 17، شماره 3، 1383]

ش

 • شرایط ناهمدما بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما [دوره 17، شماره 3، 1383]

ص

 • صفحات ساندویچی ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]

ط

 • طراحی ابعادی طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • طیف سنجی زیر قرمز نزدیک بررسی خواص الیاف نوری پلیمری و تعیین ناحیه مؤثر کاربرد آن در انتقال امواج الکترومغناطیسی و مقایسه آن با الیاف نوری شیشه ای [دوره 17، شماره 2، 1383]

ظ

 • ظرفیت نگهداشت آب در خاک ارزیابی اثر کاربرد پلیمرها ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک [دوره 17، شماره 3، 1383]

ع

 • عامل پفزا تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • عامل جفت‌کننده سیلانی بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان [دوره 17، شماره 5، 1383]

ف

 • فرایند طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • فرایند بی‌هوازی-هوازی بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 357-353]
 • فرایند پخت شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فرمالدهید بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فنرشمشی کامپوزیتی طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • فنول بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی [دوره 17، شماره 1، 1383]

ک

 • کامپوزیت بهینه‌سازی پخت رزین‌های فنولی تقویت‌شده با الیاف پنبه نسوز [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • کامپوزیت ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]
 • کامفور سولفونیک اسید بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • کرنش بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • کیتوسان تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]

گ

 • گرانروی‌سنجی تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • گرماسخت تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • گرماسنج پویشی تفاضلی بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • گرمانرم ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 351-345]

ل

 • لاستیک شبیه سازی سه بعدی و توسعه نرم افزار کامپیوتری برای فرایند پخت لاستیک به کمک روش جزء محدود [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • لاستیک EPDM مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • لاستیک استیرن - بوتادی ان آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • لاستیک بوتادی‌ان بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • لاستیک نیتریل آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • لایه گذاری دستی طراحی و ساخت فنر شمشی کامپوزیتی [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • لجن فعال بررسی تولید پلی هیدروکسی آلکانوات (PHAs) در راکتور لجن فعال [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 357-353]

م

 • مدت‌ماندگاری مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • مدل حجم ثابت بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • مدل سینتیکی بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مدل طول ثابت بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • مدل ماکسول تعمیم یافته شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • مدل منحنی مشخصه رطوبت خاک ارزیابی اثر کاربرد پلیمرها ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک [دوره 17، شماره 3، 1383]
 • مدول اتلاف بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مدول ذخیره بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • مذاب پلیمری بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • مقاومت پارگی بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک بوتادی‌ان با استفاده از سیستم تقویت‌کننده سیلیکا - سیلان [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مقاومت خوردگی بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • مقاومت در برابر روغن مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مقاومت گرمایی مطالعه اثر زمانمندی در روغن ترمز بر خواص فیزیکی _ مکانیکی و مقاومت گرمایی آمیزه‌های لاستیک EPDM دارای مقادیر مختلف DCP [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مکانیسم تغییرشکل اثر هم‌افزایی در چقرمگی شکست آمیخته پایه اپوکسی دارای ذرات لاستیک بازیافتی [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ملامین فرمالدهید طراحی و ساخت اکسترودر خود پاک کن برای اکستروژن واکنشی ملامین فرمالدهید [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • مندلیک اسید بررسی دوپه شدن پلی آنیلین با اسیدهای آلی به وسیله طیف بینی ناحیه مرئی و فرابنفش [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • موم اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • مونت مورینونیت بررسی خواص مکانیکی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل الکل [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • مونی - ریولین تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]

ن

 • نخ نیمه جهت یافته اثر دمای خشک کردن چیپس پلی استر بر خواص نخ نیمه جهت یافته [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • نرم افزار Fastflo شبیه سازی عددی جریان آمیزه آج تایر در حدیده مویین و حدیده اکسترودر آزمایشگاهی [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • نفوذپذیری مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]
 • نوشابه‌های گازدار مطالعه تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی بطری‌های PET طی مدت ماندگاری نوشابه‌های گازدار و اثر آن روی نفوذ گاز کربن دیوکسید [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 343-339]

و

 • واشر حلقه ای تحلیل رفتار تنش - کرنش واشرهای حلقه ای لاستیکی در شرایط کارکرد به کمک تحلیل اجزای محدود [دوره 17، شماره 2، 1383]
 • وزن مولکولی تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • ویسکوالاستیک بررسی اثر نوع دوده بر خواص ویسکوالاستیک آمیزه های الاستومری [دوره 17، شماره 1، 1383]
 • وینیل استات - اتیلن سنتز کوپلیمر وینیل استات - اتیلن به روش پلیمر شدن امولسیونی ناپیوسته: 3- بررسی اثر افزایش حجم راکتور و مقایسه گرمادهی واکنش [دوره 17، شماره 3، 1383]

ه

 • هیبرید آلی - معدنی بهبود مقاومت خوردگی پوشش‌های هیبریدی آلی - معدنی بر پایه اپوکسی - سیلیس با استفاده از عامل پخت دیول آروماتیک [دوره 17، شماره 6، 1383، صفحه 367-357]
 • هیبرید پلی استر - اپوکسی تهیه رزین پلی استر کربوکسیل دار بر پایه 1، 6 - هگزان دی ال برای استفاده در پوشش های پودری گرماسخت [دوره 17، شماره 4، 1383]
 • هیدروژل نانوکامپوزیتی بررسی خواص مکانیکی هیدروژل‌های نانوکامپوزیتی پلی‌وینیل الکل [دوره 17، شماره 5، 1383]
 • هیدروژن پروکسید اثر عامل براق کننده بر خواص نوری و نور پایداری خمیر کاغذ CMP رنگبری شده با هیدروژن پروکسید و سدیم بوروهیدرید [دوره 17، شماره 4، 1383]