نویسنده = علی دشتی
پلیمرشد‌‌‌ن 1-هگزن با استفاد‌‌‌ه از سامانه کاتالیزوری زیگلر- ناتا به روش سطح پاسخ

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 197-206

10.22063/jipst.2017.1494

ملیحه مظاهریان؛ علی دشتی؛ سیدمحمدمهدی مرتضوی؛ سعید احمدجو