نویسنده = محمد برغمدی
مدل‌سازی چندمقیاسی خواص مکانیکی آمیزه رویه تایر سبز

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 177-189

10.22063/jipst.2023.3410.2242

محمد برغمدی؛ محمد کرابی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ قاسم نادری