نویسنده = حسن فتاحی
اثر رزین اپوکسی جامد بر خواص پیش‌آغشته‌ اپوکسی- شیشه

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 485-497

10.22063/jipst.2022.2994.2097

ایمان قلی‌پور؛ ایرج امیری امرایی؛ حسن فتاحی؛ مهرزاد مرتضایی