نویسنده = اسماعیل شیبانی
مواد منتقل‌کننده حفره ‌بر پایه پلیمرهای نوع-p در سلول‌های خورشیدی پروسکیت معکوس

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 107-132

10.22063/jipst.2023.3396.2236

اسماعیل شیبانی؛ مصطفی مسلم‌پور؛ فاطمه آرامی قهفرخی