نویسنده = حسن دبیری اصفهانی
تعداد مقالات: 9
1. پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

10.22063/jipst.1994.182

حسن دبیری اصفهانی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده؛ نوشین سجادی


2. کاربرد پلاستیکها در زمین

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.122

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


3. روش تازه برای تهیه رزینهای فنولی

دوره 4، شماره 3، آذر و دی 1370

10.22063/jipst.1991.99

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


4. حفاظت لوله های زیرزمینی در برابر خوردگی

دوره 4، شماره 1، خرداد و تیر 1370

10.22063/jipst.1991.77

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


5. استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن

دوره 3، شماره 3، آذر و دی 1369

10.22063/jipst.1990.64

حسن دبیری اصفهانی؛ آذر محمدلوی عباسی


6. استیرن (4)

دوره 2، شماره 3، آذر و دی 1368

10.22063/jipst.1989.32

حسن دبیری اصفهانی


7. استیرن

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.16

حسن دبیری اصفهانی


8. استیرن (2)

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.10

حسن دبیری اصفهانی


9. استیرن

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.2

حسن دبیری اصفهانی