نویسنده = فتح الله فرهادی
تعداد مقالات: 5
1. (2) الیاف کربن

دوره 2، شماره 4، بهمن و اسفند 1368

10.22063/jipst.1989.45

فتح الله فرهادی


2. الیاف کربن (1)

دوره 2، شماره 3، آذر و دی 1368

10.22063/jipst.1989.35

فتح الله فرهادی


3. فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1368

10.22063/jipst.1989.18

فتح الله فرهادی


4. فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1367

10.22063/jipst.1988.11

فتح الله فرهادی


5. فرایند پلیمرها در یک بازنگری جامع

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.3

فتح الله فرهادی